0031mЧЕТЕМ СТАРИТЕ ВЕСТНИЦИ 25 ГОДИНИ НАЗАД в-к „Стара Загора” брой 21, 1991 г. ТОК В ПАПКА .

Кой ще дръпне шалтера на ТЕЦ „Първа комсомолска“? . Понеже няма кой да даде милиард и половина…долара,затова и… . Облаци от пепел над дълбоката гълъбовска провинция Някогашните комсомолци, строили ентусиазирано първата източномаришка електроцентрала, отдавна са пенсионери по някоя от извоюваните категории, а ветеранката централа, повече от три пъти изплати вложенията в строителството капиталовложения, все още работи.

Но спират един подир друг нейните нови блокове – пети, шести, тъй като от тяхната работа запрашеността на района е десетина пъти над допустимите норми. В интерес на истината трябва да кажем, че в Гълъбовската община видимата запрашеност е намалена, но все още никой не знае действителните екологични поражения в района. И ето че точно когато проблемите на този край бяха огласени, дени подир друг пристигат не само обезкуражаващи отговори на различни инстанции, но и предложените наскоро предпроектни проучвания за строителство на заместващи мощности на централата будят безпокойство.

След техническия съвет за разглеждането на извършените от „Енергопроект“ предпроектни проучвания е записано категоричното обобщение, че извършеното не удовлетворява. Липсва изцяло екологична част, в която да са приложени доказателствата за съобразяване на производството със съвременните критерии за опазване на околната среда. Няма яснота какво ще се прави с отпадъчния продукт. Специалистите от СО „Марица-изток“ с тревога се питат, защото не са наясно какво точно ще се прави, кой ще изпълнява проекта и са единодушни, че изпълнителят трябва да бъде един и оборудването да бъде еднородно, а не както в един от вариантите се предлага котлите да са на „кипящ слой“ – производство на немска фирма, а турбините да са съветски.

И така, предишното Народно събрание току щеше да разгледа материалите за екологичната застрашеност на общината и беше разпуснато, министърът на околната среда А. Александров не успя да изпълни обещанието си да посети общината, а сегашното министерство така отговори на гълъбовци, че затвърди отдавнашното им мнение, че са дълбока провинция.

А пък Министерството на финансите отговори до Комитета по енергетика, че въпросната реконструкция на ТЕЦ „Първа комсомолска“ трябва да се обезпечи със собствени средства. И освен че тази централа е най-големият замърсител в СО „Марица-изток“, ами за цялостното решаване на проблемите й са необходими нито повече, нито по-малко от, а точно милиард и половина, но само че в зелени конвертируеми банкноти. Тогава? Неясното бъдеще за централата засега може образно да се напише като ток от папка. Защото сами по себе си добрите проекти без реализация са си само добри проекти!

Дата: 09.03.2017 05:05
Източник: http://www.zarata.org