vete

Преференциите в бюлетините изместиха ключови фигури от водачеството в листите

  Владислав Николов е кандидатът, който измести чрез преференция бившия председател на парламента Цецка Цачева. Вече се вижда като депутат. „Мисля, че като са дали…

Още...

Интервю


История

Ñîôèÿ (22  îêòîìâðè 2014) Ïðåçèäåíòúò Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ  ïðèñúñòâà  íà öåðåìîíèÿòà çà îôèöèàëíîòî îòêðèâàíå íà ïàìåòíèê íà ãåíåðàë Âëàäèìèð Ñòîé÷åâ ïðåä ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ìëàäåæòà è ñïîðòà. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Àñåí Òîíåâ (ÅÄ)

Днес е денят на военноинвалидите

Официално празникът е приет през 2005г. От 2005 г. насам на 29 март България чества Деня на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинските си…

Още...

PR и Комуникации


Личности

noam-chomsky-on-universal-grammar-4-638

10 техники, с които световните медии манипулират хората. Списък на Ноам Чомски

Ноам Чомски е уважаван американски философ, политически активист и професор лингвистика в Мaсачuзетския Технически Университет (MIT). Чомски има редица световно известни публикации и изследвания в…

Още...

Актуално

noam-chomsky-on-universal-grammar-4-638

10 техники, с които световните медии манипулират хората. Списък на Ноам Чомски

Ноам Чомски е уважаван американски философ, политически активист и професор лингвистика в Мaсачuзетския Технически Университет (MIT). Чомски има редица световно известни публикации и изследвания в…Ñîôèÿ (22  îêòîìâðè 2014) Ïðåçèäåíòúò Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ  ïðèñúñòâà  íà öåðåìîíèÿòà çà îôèöèàëíîòî îòêðèâàíå íà ïàìåòíèê íà ãåíåðàë Âëàäèìèð Ñòîé÷åâ ïðåä ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ìëàäåæòà è ñïîðòà. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Àñåí Òîíåâ (ÅÄ)

Днес е денят на военноинвалидите

Официално празникът е приет през 2005г. От 2005 г. насам на 29 март България чества Деня на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинските си…
vete

Преференциите в бюлетините изместиха ключови фигури от водачеството в листите

  Владислав Николов е кандидатът, който измести чрез преференция бившия председател на парламента Цецка Цачева. Вече се вижда като депутат. „Мисля, че като са дали…aifel tower

Бронирано стъкло ще пази Айфеловата кула

Айфеловата кула ще бъде снабдена със защитно съоръжение, представляващо стена от бронирано стъкло. Целта е защита при евентуална терористична атака. Това решиха с гласуване градските…moskva-66

“Трънът в очите на Кремъл”

Въпреки масовите заплахи за глоби и арести, протестът на десетки хиляди руснаци е най-концентрираната и мащабна демонстрация срещу режима на Путин от 2012-та насам. Водачът…


shishtov

В Свищов започват пролетни празници

В Свищов започват пролетни празници, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в крайдунавския град. Началото на културните прояви ще бъде дадено на 31 март в…