Минисstrategyтерският съвет прие Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). Функционалната грамотност е изведена като национален приоритет.  Целта е  да се гарантира сътрудничеството в областта на инициативите за ограмотяване, които да се реализират от местните, регионалните и националните власти, социалните партньори, учителите и родителите. 

Акцент се поставя върху застрашените групи – тези, при които ниските доходи ограничават възможностите за учене и намаляват мотивацията, както и тези, при които езикът е съществена пречка за придобиване на образование. Насърчава се създаването на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на ролята на учителите. Предвидена е специализирана квалификация на всички учители за съвременните методи на преподаване и диагностика на четенето.

Българските ученици във висока степен са постигнали необходимата базова грамотност, но все още немалка група от тях не притежават необходимата функционална грамотност. Данните за страната ни за дела на преждевременно напусналите училищната система са на равнището на средните за ЕС (12,5% за България при 12,8% за ЕС през 2012 г.).

Необходими са целенасочени политики за достигане на националната цел от 11% към 2020 г. като Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) е сред ключовите в тези усилия.  Заложено е да се увеличи броят на завършилите курсове за ограмотяване на възрастни, които да могат да продължат образованието си. Предвижда се периодично провеждане на стандартизирано външно и вътрешно оценяване, които да дават ясна картина за постиженията на учениците, за нуждите от оптимизирането на методите на обучение и от осъвременяване на образователната среда.f71498c273be66beeeb3beb96125d81f

Оценяването следва да се съобразява със спецификите на конкретния учебен предмет и на класа и с очакваните резултати в края на всеки етап от една страна, а от друга – с наложилите се международни оценявания. Финансирането на предприеманите дейности по Стратегия ще се осъществява чрез Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Министерският съвет прие и Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

                                                                             По Агенция КРОСС; снимки: Интернет