cyberКибер рискът, тероризмът, компенсациите за дългосрочни наранявания, както и катастрофите вследствие на аварии са най-болезнените рискове, пред които се изправя презастрахователният сектор днес. Това се казва в доклада на Guy Carpenter & Ко., който стана достояние на обществеността преди седмица: „Крачка напред: Какво таят идещите рискове” (“Ahead of the Curve: Understanding Emerging Risks”). Докладът идентифицира и категоризира рисковете като технологични, кристализиращи или познати и анализира тяхното отражение върху бизнеса и презастраховането.

Технологични рискове: в тази категоризация като носители на технологични рискове са определени заплахи, които са изцяло нови, като например генетично модифицираните организми, нанотехнологиите, електронните цигари, автомобилите без шофьори и кибер атаките.

Поради нарастващата глобална взаимосвързаност и широкото използване на социалните медии и мобилните устройства рискът от кибер атаки и пробиви в бази-данни се е увеличил експоненциално.

„Кибер атаките вече се разглеждат като едно от най-сериозните предизвикателства пред икономическата и националната сигурност. Точно пред това се изправят вече правителствата по целия свят”, се посочва в доклада.

Кибер рисковете представляват цял набор от многокомпонентни заплахи, които се разпространяват далеч извън границите на корпорациите към техните филиали и по цялата верига от доставчици. Някои от кибер рисковете, пред които е изправен днес бизнесът, включват: юридическа отговорност, нарушена компютърна сигурност, нарушения на неприкосновеността на личния живот, кибер кражби, кибер шпионаж, кибер изнудване, кибер тероризъм, загуба на приходи, невъзможност за възстановяване на разходи, накърняване на репутацията, нарушения на непрекъсваемостта на бизнес процесите и инфраструктурни кибер заплахи.

„СуЬег” е подвеждащ термин за описание на вида на покритието, предлагано за този пазар. Това коментират експертите във визирания доклад. Всеобхватни полици включват защита на личните данни; регулационни нарушения, глоби и наказания; прекъсване на бизнеса и загуба, нанесени на „първото звено”: повредени данни и кибер изнудване; управление на кризи и реакция при кражба на самоличност.

Към настоящия момент съществува сериозна несигурност по отношение на защитата, която получават компаниите, фирмите не са сигурни какво покритие им е нужно, за да могат да реагират на заплахите, на които са подложени и дали сегашните им политики няма да се окажат безполезни.

„Един от корените на несигурността произтича от трудността да се изчислят количествено потенциалните загуби поради недостиг на исторически данни. Без тях актюерите и застрахователните анализатори не могат да моделират загубите, свързани с кибер рисковете.”

Презастрахователният пазар в кибер сегмента според анализа на Guy
Carpenter е огромен и изключително перспективен, тъй като, по думите на специалистите, престъпленията в кибернетичното пространство струват на глобалната икономика не по-малко от 445 млрд. щатски долара годишно.

Кристализиращи рискове: Това са рисковете, които не са нови, но чиито последици са налице и днес. Това включва например вредите, нанасяни на здравето от азбест или алуминий в развиващия се свят. Дългосрочните грижи за телесни повреди стават все по-голямо предизвикателство за застрахователите, твърди Guy Carpenter. При тежки случаи на телесните повреди в Обединеното кралство например е много по-вероятно ищците да поискат рента, тоест периодично платежно нареждане – РРО (annuity/ periodic payment order -РРО), а не еднократна обезщетяваща сума.

За разлика от индивидуалния ищец застрахователят трябва да артикулира тези рискове в капиталовото си моделиране.

Познатите рискове: в последната категория на рисковете, набиращи скорост и тежест в съвременния свят, анализаторите поставят т.нар. „утежняващи рискове”. Това са тези опасности, които са сравнително добре познати, но тяхната честота и въздействие стават потенциално по-сериозни. Те включват промените в климата, пандемиите, рисковете, които носят мегаполисите и антибиотичната резистентност.

Като има предвид нарастващото население, регионалните конфликти, експанзивния обсег на социалните медии, използвани като оръжие за екстремистите, за да разпространяват своите послания и да набират популярност, както и разнообразието от възможни начини на атака, способни да причиняват човешки и икономически загуби, Guy Carpenter класифицира тероризма именно в тази група.

[spider_facebook id=”1″]