Комуникации в процеса на политиките (Изграждане на обществена съпричастност при стратегически публично-частни партньорства)”