УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП,

 

На 06-06.2022 г. се обърнах към г-жа ЖАНА ТОКОВА, Началник кабинет на Министъра на финансите, със следното писмо: „Нуждая се от демонстрация на знание, не на ангажимент от държавата, за старт на производството на комуникационна мрежа от устройства, интерфейс и софтуер за разиграване на клирингови лотарийни игри (в съответствие с) изискванията, посочени в българския Закон за хазарта. При условие, че сега получа необходимата подкрепа от МФ за старт на производството, етапът на участие на държавата ще настъпи най-късно в началото на 2023-та година. Засега работа ще свършат няколко телефонни разговора“.

 

„Старт в производството“ на каквато и да е стока или услуга за хазарт започва от кандидатстването и получаването на асоциирано членство в Световната лотарийна организация (WLA). Очаквах от кабинета на министъра на финансите официално да препоръчат на ръководството на Българския спортен тотализатор (БСТ) да разгледа възможността за подкрепа на моята кандидатура за асоцииран член на WLA. Асоциираните членове на WLA са доставчици или бъдещи доставчици на стоки или услуги за индустрията на лотарията и/или спортните залагания. За асоциираните членове на WLA заявлението за асоциирано членство трябва да бъде одобрено от поне двама редовни членове (редовните членове на WLA са национални лотарии) и одобрено от Изпълнителния комитет на WLA. При добра организация процедурата щеше да отнеме 2-3 месеца. Затова посочвам началото на 2023 г. като моментът от който държавата щеше да започне да печели от въвеждането на клиринговите лотарии. Но нещата поеха в друга посока.

 

На 27.06.2022 г. получих електронна поща от г-н Илия Мирков – Началник отдел „Правен“ в Дирекция „Надзор върху хазарта и хазартните дейности“, с много любопитен текст: „В резултат на изпратено от Ваша страна, електронно съобщение до началника на кабинета на Министерство на финансите на …. с искане за демонстриране на изготвен от Вас проект за стартиране на производството на комуникационна мрежа от устройства, интерфейс и софтуер за разиграване на клирингови лотарийни игри (курсивът мой), препратено по компетентност към Националната агенция по приходите /НАП/, Ви уведомявам, че от страна на НАП и компетентни нейни представители да вземат отношение по така изложената тематика, ще имат възможност за организиране на опознавателна среща за периода -06.07.2022 г. и/или 07.07.2022 г. в диапазона м/у 11.00 ч. и 12:00 ч. в сградата на ЦУ на НАП с адрес гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52.“.

 

Както се казва, нерде Ямбол, нерде Стамбол. Опознавателната среща се състоя на 06.07. 2022 г. в ЦУ на НАП. Не запомних коя от двете госпожи Любка Тимчева или Теодора Танева беше представена от свой заместник. Нямам отношение към тази госпожа, която не присъстваше. Присъстваха всички ръководители на отдели начело с г-жа Директорката Елена Чанкова. Аз бях придружен от мой адвокат.

 

Предполагам че г-жа Чанкова вече е изпратила отчет или доклад до Вас с нейната интерпретация на случилото се. Моята гледна точка е, че аз се придържам към законовата процедура. Директорката Елена Чанкова, обратно, саботира процеса по организирането на клирингови лотарии в България. Първата причина е, че надзорниците върху хазарта нямат понятие за демографската характеристика на хазартния пазар в България. Втората причина е, че надзорниците върху хазарта говорят и мислят с категориите на каруцарският хазартен жаргон на доминиращите в БСТ спортни ченгета, за които всичко е „тираж“. Те не познават понятието „игралната сесия“, процедурата по верификация на залог с издаване на лотариен билет, талон или фиш, (говорят за „верификация“ на играч с име и лични данни), процедурата по изиграване на залозите, процедурата за определяне на загубата на залога или печалба. Третата причина е, че надзорниците върху хазарта са създали някакво нормотворчество, в което телекомуникацията на затворени залогосъбирателни мрежи е объркана с онлайн хазарт, което граничи с въвеждането на лотарийните измами кражба на залог, манипулация на жребий, промяна на равния шанс, кражба на печалба, незаконно кредитиране на играчи и скрити специални условия. Г-жа Чанкова ме смая с твърдението, че лотарийните игри и игрите с игрални автомати са едно и също. Видовете лотарии били се се разигравали с „игрален софтуер“, а не по правилата и процедурите посочени в Закона за хазарта.

 

За нейно сведение единственият лотариен продукт, подлежащ на лабораторни изпитания, е генератор на случайни числа по формулата на Гаус или Лаплас за нормално разпределение на вероятни величини. Но устройството трябва да е доставено от лицензиран от WLA производител на стоки и услуги за хазарт. Въвеждането на „игрален софтуер“ в лотарията (разбирай: на лотарийни измами) също има стара традиция. Водещи адвокатски кантори в САЩ и Канада притежават патентни манифактури. При поискване от лотариен оператор или производител на стоки за хазарт те обединяват в патентен колектив групи специализирани изобретатели. За няколко месеца манифактурата регистрира изобретение в полза на лотарийния оператор или производител. Няколко примера:

· За предлагане на лотарийните билети чрез телекомуникационни средства съществуват много иновации. През 2002 г. израелската WIN SYSTEMS предлага уникална технология за трансфер на тото фишове до клетъчни телефони, поддържащи SMS, WAP и HTML. Тото формулярите се инсталират като адаптирани приложения в апаратите и дават възможност за опростена регистрация в игра с обаждане при получен персонален код. Инструкции се извикат на дисплея на клетъчния телефон.

· Друг патент е „Метод за опростена технология за производство на лотарийни билети с вградени програмирани чипове”. За изпълнение на описания метод се създава автоматизирана система, включваща лотариен сървър и устройства за репликация и за програмиране на чиповете на лотарийни билети във формата на лотарийни машини за продажба с екран.

· Патент № WO/2005/072839, IPC:A63F 13/00, G06F 17/00, за „Метод за използване на един лотариен билет за участия в няколко лотарийни игри“. Участникът избира между различни залози за една или няколко лотарийни игри тип дялова лотария и томбола. Всяко число от игрална комбинация на дяловата лотария съответства на отделна томбола.

· Scientific Games Royalty Corp (Канада) притежава патент № 7153206 за „Игра с билети от моментна лотария с парични и предметни награди и с възможност за промяна на валидацията за печалбите при предварително определени условия”. В продажба се пускат едновременно билети с триещо се покритие, под което са посочени парични и предметни награди, и електронни симулации на същите билети. На част от хартиените и симулираните билети е посочен специален код за промяна на валидацията на първия билет чрез изкупуване на друг лотариен билет с печалби от по-горен регистър във файл, съдържащ и кодове за промяна на валидациите. Възможността за получаване на валидация с по-голяма печалба се определя с „предварително определени условия“.

В България процеса на замяна на лотарийния билет и тото фиш с безлична квитанция започна с освобождаването на дългогодишния директор на БСТ Неделчо Прошков и назначаването на Ирена Кръстева на неговия пост. Г-жа Кръстева открила, че г-н Прошков получава месечно отчисление за лицензионна такса. Оказало се, че г-н Прошков е патентовал на свое име дизайна на тото фиш по Закона за марките и географските означения. След това е лицензирал БСТ да разиграва тото игри с неговите фишове. Енергичната г-жа Кръстева извършва същата търговска операция, но премахва третия отрязък – т.нар. контролен фиш с игрална комбинация, който след всеки „тираж“ се пачкосва, химизира с УВ мастила и се пази в трезор 5 години за проверка при възникване на спорове. Г-жа Кръстева сключва договор със своя син Делян Пеевски – тогава още млад царист, негова фирма да тегли печелившите комбинации. Плъзнаха непотвърдени слухове, че майка и син са провеждали много пъти операция по „първоначално натрупване на капитал“, в които аз не вярвам.

 

По време на срещата Директорката г-жа Чанкова се прояви като твърд противник на отчетността в лотарията. С въвеждане на предлаганата от мен система за опростено счетоводство и за определяне на кредитния и дебитния сбор на всяка отделна игрална сесия няма нужда да се мами, защото приходите са огромни. Опростеното счетоводство се основава на практиката за всеки приет безкасово залог да се издава поименен лотариен билет, талон или фиш, електронния архив се дублира с хартиен контролен архив, открива се възможност за натрупване на един или няколко джакпота в официалните планове на печалбите на отделните лотарийни игри, до излизане по жребий.

 

Вътре в комуникационната клирингова мрежа всички познати видове конвенционални лотарии (периодична дялова, тото, лото, бинго и кено) се превръщат в светкавичен хазарт с игрални сесии от 48 до 144 пъти в денонощие от 10 до 30 минути. Съединяването на продукта за безкасово разиграване на клирингови лотарии с националната клирингова система позволява да се проявят изброените ефекти.

Но с действията си и с диктата върху другите участници в срещата Елена Чанкова на практика лиши държавата от годишен приход от 400 милиона лева за поддържане на здравеопазване, социално дело, образование и култура, лиши БСТ от годишен приход за издръжка и отчисления за спорт в размер на 200 милиона лева, лиши МФ от 200 милиона лева годишно от данъци и такси. Тези разчети са направени само на базата на едновременното разиграване само на по една от петте разрешени по закон видове лотарии периодична дялова, тото, лото, бинго и кено.

Голата амбиция на Елена Чанкова да нарича черното бяло, да кръщава OFFлайн мрежите в ONлайн системи, да тегли сферата на хазарта в сивата зона, ме лишава от възможността да проведа разговори с ръководството на БСТ и ме тласка да харижа приходите от клиринговите лотарии на други редовни членове на WLA.

С уважение,

Пламен Стануков