Почина доц. д-р Христо Петков Стоев от Философския факултет на Софийския университет (СУ) “Св. Климент Охридски”, съобщиха от висшето училище.

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 6 юни 2022 г. почина доц. д-р Христо Петков Стоев от Философския факултет. Със своите ерудирани и задълбочени публикации доц. Христо Стоев бързо получи признанието на философската общност в България за един от най-проникновените познавачи на трансценденталната философия на Имануел Кант.

 

 

 

Христо Стоев е роден на 24 юли 1973 г. в град Бургас. Средно образование получава във Френската езикова гимназия в същия град. През 1997 г. завършва специалност Философия в Софийския университет “Св. Климент Охридски“. От 1999 г. до 2003 г. е докторант по Философия на Новото време в Софийския университет, където през 2003 г. защитава дисертация на тема Проблемът за вътрешното сетиво в теоретичната философия на Кант.

 

През 2003 г. е на специализация в Университета в Хайделберг със стипендия на Германската служба за академичен обмен (DAAD). В периода 2003-2005 г. е хоноруван асистент по Немска класическа философия и Философия на Новото време в катедра История на философията във Философски факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“. От 2004 г. е асистент по философия в Хуманитарния департамент на МГУ “Свети Иван Рилски“, където през 2010 г. е избран за доцент. От 2016 г. е доцент в катедра Философия на Софийския университет.

 

Доц. Христо Стоев е член и съосновател на Института за българска философска култура (ИБФК), участва в редакционната колегия на списание Български философски преглед и в редакционната колегия на електронното списание за философия и култура Philosophia.bg.

 

Автор е на четири монографии: Кант и проблемът за вътрешното сетиво (2005), Понятията в “Критика на чистия разум“ на Кант (2010), Евдемонии (2015), Откъм невъзможността на една трансцендентална антропология (2017) и над двадесет статии и студии. Съавтор е в четири учебника по философия.

 

Като личност доц. Христо Стоев изпъкваше със своята духовност, доброта, деликатност, богата култура, владеене на няколко езика (френски, немски, английски, руски), прецизен и изящен стил на писане. Широтата на неговите духовни интереси и забележителната му феноменологична чувствителност са добре видими в неговия блог, който се радва на популярност и признание сред неговите колеги и студенти.

 

Поклон пред светлата му памет!

 

От академичната общност на Софийския университет “Св. Климент Охридски“