Часове преди днешното заседание на националния съвет за тристранно сътрудничество, където вече ще се обсъждат законопроектите за актуализация на трите основни бюджета на страната, започнаха и критиките към идеите на управляващите. БСК обяви, че не подкрепя направените предложения с изключение на едно – увеличението на тавана на пенсиите. Предстои да се видят становищата и на останалите национално представителни организации на синдикати и работодатели.

Законопроектът на управляващите и проектът за постановление на МС за нов размер на социалната пенсия предвиждат следните увеличения и преизчисления:

– 10% увеличение на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г. – от 1 юли;

– включване на ковид добавката от 60 лв. в основния размер на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 30 юни 2022 г. – от 1 юли;

– при отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от 1 юли 2022 г., към основния размер се добавят 60 лв.;

– увеличение на минималната пенсия за трудов стаж и възраст от 370 на 467 лв. – от 1 юли;

– увеличение на максималната пенсия за трудов стаж и възраст от 1500 на 2000 лв. – от 1 юли;

– увеличение на социалната пенсия за старост от 170 на 247 лв. – от 1 юли;

– преизчисление на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., като средномесечният осигурителен доход, с който е отпусната пенсията, се умножи с индивидуалния коефициент на лицето към 30 септември 2022 г., умножен със съответния процент за годините осигурителен стаж, действал към момента на отпускане на пенсията – от 1 октомври;

– така определеният размер на пенсиите се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, равен на по-високия измежду ръста на осигурителния доход или този на индекса на потребителските цени за предходната календарна година. Пенсиите, отпуснати до 2008 г., се увеличават с процентите за годините след тази дата. При разлика между преизчисления размер и този към 30 септември 2022 г. ще се взема предвид по-благоприятният вариант – от 1 октомври;

– максималният размер на пенсията се увеличава от 2000 на 3400 лв. – от 1 октомври.

 

КРИТИКИТЕ НА БСК

 

– Предстоящите промени в осигурителната система трябва да са съпроводени от реформа. В противен случай, както се предлага и сега, се работи на парче, а промените се използват за политически цели.

– Има нужда от постепенно премахване на натрупани в годините деформации, които противопоставят различни групи пенсионери и поддържат трайно чувството за несправедливост. Но не трябва стари грешки да се поправят чрез нови. Необходим е анализ на състоянието на осигурителната система, който да очертае краткосрочни, средносрочни и дългосрочни решения, обхващащи и трите стълба на системата.

– Предлаганите решения трябва да бъдат припознати от социалните партньори и обяснени по достъпен начин на обществото. Важно е да има консолидирана позиция, а не противопоставяне и липса на предвидимост. Промените, които се предлагат, бяха подготвени без участието на експерти на социалните партньори. Извършваните консултации са абсолютно формални, а именно работодателите и работниците заплащат осигурителните вноски, с които се пълнят осигурителните фондове.

– Остава неясно дали с тези промени се урежда трайно въпроса за адекватността на пенсиите, или при дебатите за бюджета за следващата година няма да се предвиди още по-сериозно увеличение. През последната една година, за твърде кратко време се извършиха две сериозни увеличения на получаваните от пенсионерите суми за пенсия.

– Правилното по замисъл подпомагане на пенсионерите в трудните години чрез т.нар. ковид добавки погълна почти 3 млрд. лева. Това подпомагане се извърши по възможно най-неефективния начин, чрез тотална уравниловка; на всички пенсионери се отпусна еднаква по размер добавка, независимо от размера на пенсиите, който получават. В резултат – неизпълнени очаквания и недоволни пенсионери, задълбочаващо се недоверие и липса на мотивация на лицата, които се осигуряват. Пренебрегна се старото житейско правило, че получени веднъж пари после трудно се отнемат, особено от най-нискодоходните групи.

– Не се представиха предварително за сериозно обсъждане анализи за очакваното въздействие от промените, за да има представа за необходимите средства за 2023 г. Липсва и анализ за размера на допълнителните средства, необходими за дофинансиране на ДОО от бюджета. Не се предлагат решения за сегашните и бъдещи политики за дофинансиране на ДОО, за възможностите за оптимизиране на разхода на предоставените средства в системата, за политики за ограничаване и премахване на всички плащания, несвързани с осигурителния принос.

– Прилагането на еднаква по размер добавка в размера на всички пенсии, които се изплащат за сметка на ДОО, нарушава и деформира основен принцип на пенсионната система – пенсията трябва да се определя според приноса на лицето към пенсионната система. Добавката, с която автоматично се увеличава пенсията, при това еднаква по размер, не отразява приноса на лицето към осигурителната система и не мотивира лицата да се осигуряват на реални доходи.

– Минималната пенсия се увеличава безконтролно и непрекъснато, в нарушение на правилата и принципите на социалното осигуряване. Допълнителни доходи за хората с ниски пенсии следва да се осигуряват чрез социалното подпомагане, а не за сметка на деформиране на осигурителната система.

– Всичко това води до сближаване на размера на пенсиите на хора с различен индивидуален принос към социално-осигурителната система. Този подход се отразява негативно върху осигуряващите се, като ги демотивира да се осигуряват на реалните си, в повечето случаи по-високи доходи.

Източник СЕГА