И тази учебна година зачова силно за студените във  Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” въпреки онлайн формата на водене не лакции. Като преподавател в Катедра Политически науки и национална сигурност, съм горд, че със студентите и колегите ми създаваме силни текстове и предаваме щафетата на младите бъдещи учини за нови, адекватни, отлично обосновани и мотивирани аналитични текстове. Като главен редактор за мен е удоволствие “Любословие” да е символичен домакин на авторските тестове но факултативната дисциплина  “Политология”.

Есе на тема “Ролята на младежки делегат към ООН”

на

Христиана Сабинова Антонова, спец.:МИО, фак.№ 2108341014

Ролята на младежките делегати е да представят мненията на младите хора от България, които са проучили с национална анкета преди работната си визита, да представят добри практики на младежки организации, успешни политики на страната в конкретната сфера и предложения за подобряване на политики на ООН за младите хора. След завръщането си от работната визита, делегатите имат отговорността да „пренесат“ знанията, ценни практики и политики на ООН на национално ниво като организират събития по приоритетите в мандата си, осъществят диалог с институциите, релевантни по темите, реализират онлайн кампании и информационни срещи.

Като младежки делегат, бих приоритизирала популяризирането на неформалното образование. Образованието заема основно място в живота на всеки млад човек. Настроенията сред учениците и студентите спрямо настоящото състояние на образованието в страната са преобладаващо отрицателни. Смятам, че докато проблемите на формалното образование се редуцират постепенно чрез работата на МОН, неформалното се нуждае от популяризиране сред младежите и особено тези в по-малките населени места. Много малка част от учениците от малките градове и села проявяват интерес към извънкласни дейности, които биха допринесли за тяхното усъвършенстване. Личният ми опит показва, че неформалното образование, под формата на семинари, конкурси и обучения, е добър начин за създаване на контакти между младежи със споделени интереси, за кариерно ориентиране, както и за повишаване на мотивацията и личностно развитие. Всичко това допринася за превръщането на обикновения млад човек в конкурентноспособен и пълноценен член на гражданското общество.

За да проучат мненията на младите хора, да популяризират политики на ООН и да осъществяват диалог с представители на институции в България, младежките делегати и техният екип от доброволци, който избират в началото на своя мандат, организират различни събития. Аз бих се концентрирала върху темата “Ролята на младите в обществото и как да бъдем пълноценна част от гражданското общество в страната”. Ще проведа серии от семинари/дискусии, като целева група ще избера ученици от малки населени места и малцинствени групи. Събитията биха могли да се реализират без нужда от финансова подкрепа, тъй като е възможно да се провеждат онлайн. Опитът ми сочи, че ръководството на по-малките гимназии винаги откликва позитивно на предложенията за дейности, които могат да подпомогна интеграцията и развитието на техните ученици. Средствата, от които бихме имали нужда са убедителност и постоянство.

Мандатът на младежките делегати продължава 18 месеца, в началото на който те правят план за дейности и инициативи на национално ниво. Често задаван въпрос е колко време средно отделя един младежки делегат в рамките на Програмата. Няма универсален отговор, тъй като делегатите имат гъвкавост при изпълнение на заложените си цели, но се изисква да предвидят и отделят нужния ресурс от време за тяхното постигане. Очаква се кандидатите да преценят обективно дали ще успяват да комбинират участието си в Програмата с други свои задължения. Български младежки делегат към ООН е доброволна позиция и практиката показва, че е възможно тя да бъде комбинирана с други ангажименти като: посещаване на университет, работа и участие в други доброволчески инициативи. Смятам, че мога да популяризирам програмата сред своите връстници и общност и да бъда за пример по време и след приключването на мандата ми, за да остана добър пример за следващите младежи, които биха се включили в програма. Тази работа е приоритет в графика ми и ще съумявам да я съчетавам с настоящите си ангажименти без проблем.

За да бъдеш младежки делегат според мен трябва да притежаваш дадени качества, които не всеки млад човек притежава. Ценностната ти система трябва да бъде на по-високо ниво. За мен лично на първо място е семейството, след това трябва да си справедлив, коректен, компетентен, да проявяваш разбиране, но в същото време и професионализъм. Смятам, че бит била чудесен делегат, защото има какво да покажа, докажа и да оставя след себе си.