Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов на възложи на дирекция “Вътрешен одит” в МРРБ да извърши одит на “Автомагистрали” ЕАД, който да обхваща периода от сключването на първите инхаус договори през 2018 г. до края на 2021 г.

Одиторите на министерството ще направят анализ и оценка на финансовото управление на “Автомагистрали” ЕАД и ще проверят изпълнението на сключените договори чрез така нареченото вътрешно възлагане. Целта е да се установи законосъобразността на управленските решения в дружеството, свързани с разходването на средства и изпълнението на сключените инхаус договори.

Обявен е и конкурс за трима представители на държавата в Съвета на директорите на дружеството. Ръководният орган на “Автомагистрали” се състои от петима души, двама от които се предлагат от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Кандидатите трябва да представят концепции за петгодишно управление на държавното дружество. Документи за участие се приемат до 17 февруари 2022 г. Подробна информация за конкурса може да бъде намерена на интернет страницата на МРРБ.

Настоящото ръководство на “Автомагистрали” ЕАД ще продължи да изпълнява функциите си до провеждането на конкурса.