ДО Г-Н РАДАН КЪНЕВ

ЕВРОДЕПУТАТ

 

КОПИЕ ДО: ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В НС

СВОБОДНА ЕВРОПА

МЕДИИТЕ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-Н РАДАН КЪНЕВ ПО ПОВОД НЕГОВО ИЗКАЗВАНЕ ЗА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КЪНЕВ,

 

 

Загриженост буди Ваше изказване в онлайн интервю, озаглавено “Кампаниите срещу ваксините и ЛГБТ имат общ корен”[1]. В него казвате: “Обществото ни беше убедено, че Истанбулската конвенция е нещо свързано с третия пол, с гей браковете, а то не е. Конвенцията не е за това.”

Понятието „идентичност, основана на пола ” (gender identity) е включено в текста на Истанбуската конвенция по настояване на европейската секция на Международната организация на лесбийките, гейовете, би-, транс- и интерсексуалните хора (ILGA-Europe)[2], за да може тя да обхване не само биологичните жени, но и биологичните мъже, които се идентифицират като жени (т. нар. “транс-жени”).

Авторите на Конвенцията са се погрижили това да стане ясно в дадената в Oбяснителният доклад[3], който е неразделна част от Конвенцията, дефиниция за полова идентичност. В т. 53 от Обяснителния доклад се посочва: “Някои групи от хора също могат да бъдат дискриминирани въз основа на тяхната полова идентичност, което с прости думи означава, че полът, с който се идентифицират, не е в съответствие с пола, определен за тях при раждането. Това включва категории лица като трансджендър и транссексуални лица, лица обличащи дрехи, подходящи за противоположния пол, травестити и други групи лица, които не съответстват на това, което обществото е определило като принадлежащо към “мъжки” или “женски” категории.”

За първи път в обвързващ международен документ като Истанбулската конвенция се въвеждат понятия за пол и полова идентичност различни от биологичните. Още повече член 78 от Конвенцията не дава право страните да предявят резерви по отношение на чл. 4 включващ тези термини.

В тази връзка Конституционният съд посочва в своето решение[4] от 27.07.2018г., че “Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията.”

Въвеждането на пол и полова идентичност различни от биологичните неминуемо ще се отрази върху институцията на брака и защитата на жените от насилие, която ще остане един формален ангажимент, както посочват и конституционните съдии.

С оглед позицията, която заемате е изключително важно да се запознаете по-добре с изложената в решението на Конституционния съд подробна аргументация, както и с Обяснителния доклад към Истанбулската конвенция.

Насреща сме да предоставим допълнителна информация във връзка с гореизложеното, както и за последствията от горепосочените политики в други страни[5].

 

 

Асоциация Общество и Ценности

За контакт: sva@sva.bg

www.sva.bg

[1] https://www.svobodnaevropa.bg/a/31541819.html

[2] https://rm.coe.int/1680594272

[3] https://rm.coe.int/16800d383a

[4] http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310

[5] https://www.sva.bg/105310861074108010851080/5821721