Уважаеми читатели на Любословие.БГ,

Нашето медийно семейство продължава да расте стремглаво. От днес редакционна колегия на все по-бързо развиващата се медия има честта да предостави личност с кауза за запазване на българската гора между нас. Илия Ангелов. Неговите отворени писма предизвикват и до днес сериознен диалог в обществото и дори бяха цитирани от редица медии.  За мен като главен редактор на Любословие.БГ у чест, че Илия прие поканата да съхраним българската гора и любовта към словото.

С уважение,

Андрей Велчев

Той:

Основното си образование завършва в 22 СПУ „Георги Сава Раковски“ гр. София, а средното – в Строителен техникум „Христо Ботев“ гр. София.

Дипломира се като инженер – лесовъд през 1983 год. във Висшия лесотехнически институт и започва работа като проектант в ИППГСС „Агролестпроект“ гр. София, където работи до края на 1987 год.

От 1988 год. до пенсионирането си през настоящата година работи в централното ведомство по горите, като преминава през всички нива на администрацията от специалист до директор на дирекция.

 

Уважаеми читатели и приятели на „Любословие“, приложена изпращам Ви декларация на Коалиция „Да спасим горите и горския сектор в България“ до ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и до всички политици, настоящи и бъдещи, обсъдена и подготвена на среща, проведена на 25.06.21 год. на местността „Юндола“, едно от най-красивите кътчета на България. 

На срещата участваха един от най-успешните ръководители на горското ведомство, един от водещите проектанти в областта на горското стопанство, представители на горската наука и образование, лесовъди на частна практика, горовладелци …….и моя милост.

 

                            Илия Ангелов

 

ДО: Г-н РУМЕН РАДЕВ – ПРЕЗИДЕНТ НА Р.БЪЛГАРИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И КОАЛИЦИИ

КАНДИДАТИ ЗА 46 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ДАМИ И ГОСПОДА ПОЛИТИЦИ,

Ние, представители на НПО – недържавните собственици на гори, синдикати и браншови организации от горския сектор в Република БЪЛГАРИЯ,

като отчитаме, че:

Горите на Република България са

o Нашето най-голямото национално, природно богатство

o Най-важният и основен природообразуващ фактор на територията на страната с общоевропейско значение,

Отговорно и с тревога признаваме, оценяваме, и порицаваме че корупция, криминална икономика, недопустима, груба и всеобхватна политическа намеса на системните партии върху управлението на сектора и изпълнението на дейностите в горите, бавно, методично и в много случаи съзнателно доведоха до нарушаване на основните качествени показатели на гората от една страна и от друга – до унищожаване на единния горски сектор и на работещите в него лесовъди, малък и среден бизнес, работници и техните семейства. В резултат на всичко това имаме налице изранена гора, перманентна криза и упадък на горското ни стопанство, унижена и малтретирана лесовъдска колегия.

На поредната наша среща на 25.06.2021 г в к.с.Юндола, ние – представителите на цитираните по-долу организации, излъчваме следния

П Р И З И В

З А

СПАСЯВАНЕ на ГОРИТЕ и ГОРСКИЯ СЕКТОР на БЪЛГАРИЯ

Като предлагаме предизборни ангажименти и отговорни следизборни

политически решения за :

 Възстановяване ранга на националното горско ведомство – МИНИСТЕРСТВО или ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ И ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, с което да се възстанови разбитата от гороломните действия на ДПС и ГЕРБ единна, ефективна, многофункционална и комплексна горскостопанската система. Реформата в управлението на горите и горския сектор да бъде предвидена като самостоятелен и добре обезпечен проект в ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ.

 Политически консенсус за изготвянето и приемането на експертен, широко обсъждан и обществено подкрепен НОВ, АНТИМОНОПОЛЕН ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ и нова Национална стратегия за развитие на горския сектор, хармонизирана новата Европейска стратегия за горите.

 Изпреварващи бързи изменения и допълнения в условията на действащите Закон за горите и подзаконова база, които възможно максимално да неутрализират най-уродливите несъответствия в горския сектор – горско стопанство, дърводобив и дървопреработване.

 Нови Национална стратегия за опазване и стопанисване на дивеча, ловното стопанство и лова и нов Закон за лова и опазване на дивеча, като в сегашния закон изпреварващо да се променят допускащите олигархично отношение към публичната собственост и нейното управление и разпореждане регламенти.

 ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ на държавната горска администрация и Създаване на работещи обществени структури на регионално и национално ниво с представители на гражданското общество;

 Признаване и официализиране на ГОРСКИЯ СЕКТОР за ОСНОВНА ЧАСТ на ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА за активно участие на сектора в зелената сделка, кръговата икономика, създаването на нови зелени работни места за преодоляване на демографската криза.

 Осветяване на престъпленията в горското и ловно стопанства след 2001год.

Горепосочените искания са основополагащи и тяхното възможно най-бързо решаване от политическите сили в новото 46 Народно събрание на Република България, по възможност с консенсус, ще покаже тяхната зрялост и искрена воля за възстановяване и устойчиво развитие на БЪЛГАРСКАТА ГОРА, основателно издигната в КОНСТИТУЦИЯТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ като НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО.

Цитираните организации сме на разположение за обсъждане на конкретни стъпки и предложения за промени, които сме систематизирали за необходимата спешна промяна на действащата нормативна уредба за горите.

София, 30.06.2021 година

Коалиция „Да спасим горите и горския сектор в България”

АСОЦИАЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРИ“ – инж. Тихомир Томанов, aogori@abv.bg

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА НЕДЪРЖАВНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ В България „ГОРОВЛАДЕЛЕЦ“ – Инж. Янко Карамитев, gorovladeletz@abv.bg

ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ , КНСБ – инж. Петър Абрашев, fsogsdp@abv.bg

„АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ГОРИ“ – инж. Светослав Петров, sg.svetoslav@gmail.com

БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ „ БУЛПРОФОР“ – инж.Антоний Стефанов, office.bulprofor@gmail.com

АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ – инж. Цветан Цонев, addb@abv.bg

СЪЮЗ НА ЛИЦАТА ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР – Инж. Огнян Огнянов, uppafs@abv.bg

СЕВЕРОИЗТОЧНО ГОРСКО СДРУЖЕНИЕ – БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА Ф и Ю ЛИЦА – Инж. Ганка Димитрова, sigs@abv.bg

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЕЛЕТИ В БЪЛГАРИЯ – Иво Чивийски, its.bg@abv.bg