Позиция
на академичната общност на Факултета по журналистика и масова комуникация
на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“

Студенти, докторанти и преподаватели – цялата академична общност на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изразяваме остър протест срещу дисциплинарното уволнение на доц. д-р Мартин Осиковски – уважаван колега и преподавател в Катедрата “Медии и публични комуникации” на Университета за национално и световно стопанство.
Считаме, че това действие е груб акт на нарушаване на правото на свободно изразяване на мнение и позиция, гарантирани в Конституцията на Република България.
Подкрепяме колегата Осиковски и категорично възразяваме срещу подобни крайно опасни практики, познати ни от тоталитарно време – с опити за налагане на догматични идеологии, с контрол върху всички и всичко.
На г-н Ректора на УНСС напомняме, че университетите не са фирми, те са място на свобода на мисленето и словото!
Затова считаме, че подобни действия са не просто неприемливи, те са вредни и опасни!