Целевите  разходи са за: членски внос и участие в нетърговски организации  – 45 000 лв, помощи за социално слаби граждани  по решение на Общински съвет – до  180 000 лв, еднократна финансова помощ за новородени и по програма „Ин витро –  до  620 000 лв.                                                                                   

     Общинските съветници ще  гласуват бюджета на Община Несебър за 2021 г.В проекто дневния ред на заседанието на Общинския съвет на 4 февруари има 20 точки,а  макро рамката на бюджета по приходите е 65 200 000 лв.

    Приема се разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 283 000  лв. От тях ще бъдат отпуснати на спортните клубове до 700 000 лв. Субсидията за читалищна дейност е 360 000 лв., СНЦ „Черно море” /пенсионерски клубове/- 93 000 лв, за други сдружения с нестопанска цел,извършваща дейност в полза на местната общност- до 80 000 лв.                                                                                                                                               

 

 

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                        Приходите за  делегирани  от държавната дейност е 16 242 274 лв, а от местни дейности е 48 957 726 л, в т.ч. за дофинансиране с местни приходи на делегиране от държавните дейности – 4 759 030 лв.Поименният списък на капиталовите разходи е 12 656 500 лв.                                                                                                                      

    Обсъждането на общински съветници и представители на общинската администрация по проекто бюджета, в присъствието на кмета на община Несебър Николай Димитров,започна с въпроси,отговори,становища и предложения и продължи повече от час и половина в зала „Мелсас”, а по-късно допълнително имаше още пет постоянни комисии на Общинския съвет.

Разяснено бе, че на база подадени заявки за базисен и капиталов бюджет от кметове и кметски наместници на населените места и ръководители на бюджетни звена е извършено остойностяване на общинските услуги, предварителните разчети за необходимите разходи, определени са инвестиционните обекти за включване в поименния списък за капиталовите разходи. Бяха отчетени външните фактори, свързани с продължаващата финансово-икономическа нестабилност в условията на безпрецедентна епидемиологична обстановка и  извършен задълбочен анализ на реалното финансово състояние на общината. След извършен преглед на постигнатите нива на постъпленията от местни данъци, такси, услуги, наеми и други общински приходи е направена прогноза за приходите от местни дейности в бюджет 2021 г.     Целите на общината са за подобряване на качеството на услугите във функциите образование, здравеопазване, социални дейности, поддържане на инфраструктурата, чистотата, както и осигуряване на спортни, културни и други икономически дейности.

    За 2021 г. се запазват видовете субсидии от централния бюджет за бюджетите на общините, а именно: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности, включващи обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи

    Общинският съвет – Несебър прие разчета  на целеви разходи за: членски внос и участие в нетърговски организации  45 000 лв, помощи за социално слаби граждани  по решение на Общински съвет – до  180 000 лв, еднократна финансова помощ за новородени и по програма „Ин витро –  до  620 000 лв.

    За превози  разходите са до 120 000 лв,  в т.ч.:  да се заплаща от бюджета на Общината 50% от стойността на абонаментни месечни карти за вътрешноградски транспорт, на пенсионирани  граждани, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс, закупуването за междуселищни и общински превози от Общината, тримесечно по 64 пенсионерски карти до края на 2021 г., които да се ползват безплатно само от пенсионери от съответното селище за: гр. Обзор – 8 бр., гр. Свети Влас, с. Равда, с. Оризаре, с. Тънково, с. Кошарица и с. Гюльовца – по 8 бр. карти за всяко селище; с. Приселци, с. Паницово, с. Раковсково и с. Баня – по 2 бр. карти за всяко селище, като картите да се съхраняват от кмета на населеното място.

    Разчетът за разходи да се закупят от общинската администрация карти за вътрешноградски транспорт на пътуващите ученици от училищата в Община Несебър за учебно време, по ред, определен от кмета на общината. Дава  съгласие  да  бъде  заплащана стойността  на абонаметни карти,  за междуградски транспорт  в  района  на Община Несебър на пътуващи ученици на социално слаби семейства за учебно време, по ред, определен от директора на съответното училище.                                                                        За награден фонд „Спортист на годината„ и „Ден на славянската писменност” – по решение на Общинския съвет – до 20 000 лв за стипендии –  до 60 000 лв,за фонд „Култура” до 50 000лв.                                                                                                                                                                              Приема се разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 1 283  000  лв. От тях ще бъдат отпуснати на спортните клубове до 700 000 лв. Субсидията за читалищна дейност е 360 000 лв., СНЦ „Черно море” /пенсионерски клубове/- 93 000 лв,за други сдружения с нестопанска цел,извършваща дейност в полза на местната общност- до 80 000 лв.                                                                                                                                                   Отпускат  средства за Районна служба „Пожарна безопасност и  защита на населението”-Несебър-5000 лв. за закупуване на гориво, 10 000 лв. за материали, поддръжка, аварийни ремонти, в т.ч. за провеждане на районно състезание на МПО „Млад огнеборец” и  за закупуване на строителни материали за основен ремонт на фасадата на сградата на РС ПБЗН-Несебър.                                                                               Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 30  000 лв.  от  дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност,  за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 13 служители от ОД на МВР – „Пожарна безопасност и защита на населението ”  за периода 01.07.2021– 31.08.2021 г.                            Отпуска  средства за ОД на МВР гр. Бургас – РУ – гр. Несебър –  за закупуване на гориво 45 000 лв. и за материали – 30 000 лв. Дава съгласие да се изразходват средства в размер до 230  000 лв. от дейност 239 –Други дейности по вътрешната сигурност, за заплащане на командировъчни разходи, пътни разходи и разходи за нощувки на 68 служители от  ОД на МВР за периода 01.06.2021 – 20.09.2021 г.                          За финансово подпомагане на жители на общината с хронична бъбречна недостатъчност – за хемодиализни процедури – 60 000 лв. Средствата се отпускат срещу представен документ за проведена процедур, за финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане – до 5 000 лв. /хемодиализа, контролни прегледи в Бургас/.

    За финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал  Бяла -10 000 лв., в т.ч. 5 000 лв. целеви разходи за поемане на транспортни разходи от местоживеене до месторабота на персонала, работещ  във филиала и за финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ – филиал  Несебър – 5 000 лв.