George_SzlosarekДжордж Шлосарек влиза в борда на Нетера и свързаните компании

Той ще подпомага мениджърите на компанията за постигането на високи цели

Джордж Шлосарек – eдин от основателите и дългогодишен главен изпълнителен директор на международния телеком оператор Epsilon Telecommunications, влезе в борда на директорите на Нетера и свързаните й компании. Той ще бъде неизпълнителен директор на дружествата – длъжност, на която без да участва във всекидневното управление, ще съдейства за определянето на политиката и планирането.

Джордж мотивира решението си да се присъедини към Нетера с думите: „Виждам голям потенциал, талантлив екип от индивидуалности, интересен набор от продукти, глобално присъствие и желание за растеж, успех и промяна! Нямам търпение да споделя своя опит за бърз растеж и развитие на световните пазари и да подкрепя екипите да достигнат пълния си потенциал и да утвърдят марките Neterra и NetIX на международните пазари“.

Джордж Шлосарек е личност с голямо признание в телеком индустрията в цял свят. През последните 17 години е минал през позициите на технически директор (CTO), оперативен директор, отговарящ за продажбите и маркетинга (COO), и главен изпълнителен директор (CEO) на Epsilon Telecommunications.

Той е роден, отраснал и учил във Великобритания. Дългогодишната му кариера в телекомуникациите го превръща в гражданин на света. През последните 20 г. е живял в континентална Европа и Азия. Сега се е установил в Сингапур. Практикува спортове на открито като колоездене, туризъм, голф. Обича дългите разходки с домашния любимец, да посвещава време на семейството си и да се отдава на четене.

Телекомуникациите са голямата му страст. Вдъхновява го как тази индустрия свързва хората и дава възможност на компаниите да продължават да работят нормално дори и в извънредни ситуации като настоящата.

“Много се радваме, че Джордж се присъединява към нас. Още от първите дни заедно той ни помогна да започнем да постигаме по-добри резултати в нашата работа”, коментира основателят и управител на Нетера Невен Дилков.

Защо Нетера?
Нетера е независим телеком. Партнира си както с най-големите световни компании, така и с малки и средни фирми. Осигурява международна свързаност, услуги за управление на мрежи и сигурност вече близо 25 години. Има точки на присъствие в над 20 държави. Доставя бърз и сигурен интернет. С Нетера партньорите и клиентите разчитат на проактивна експертна поддръжка 24/7. Компанията притежава 4 дейта центъра и предоставя IT услуги, сървъри под наем, гъвкава клауд платформа, DDoS защита. Дистрибутор е на глобалната платформа за обмен на данни NetIX. Една от първите независими наземни станции за спътникови услуги в България е изградена от Нетера. Телекомът предлага IPTV платформа и разпространение на аудио-видео съдържание. Със системата Netfleet компанията предоставя услуги за GPS проследяване на автомобили, тирове, селскостопанска техника и др.
George Szlosarek joins the Board of Neterra and its affiliated companies
He will be sharing his expertise to help NetIX achieve greater results

George Szlosarek, a founder and long-time CEO of the international telecom operator Epsilon Telecommunications, has joined the board of directors of Neterra and its affiliates. He joins as a non-executive director where he will assist in setting policy and planning but without participating in day-to-day management.

George was excited and highly motivated to join Neterra …… “I see great potential: a talented team of individuals, interesting set of products, a global footprint, with a desire to grow, succeed and make a difference! Having experienced rapid growth and development in the global markets, I look forward to sharing and supporting the teams achieve their full potential and get the Neterra and NetIX brands well-established internationally.”

George Szlosarek is well-recognised in the telecom industry; for the past 17 years, he has held the positions of Chief Technology Officer (CTO), Chief Operating Officer for Sales and Marketing (COO), and Chief Executive Officer (CEO) of Epsilon Telecommunications.
He was born, raised, and studied in the UK. His telecommunication career made him a citizen of the world and for the past 20 years he has lived in continental Europe and Asia, and has now settled in Singapore. Highly outdoorsy, George enjoys sports such as cycling, hiking, golf, and loves long walks with his dog, spending time with his family, and plenty of reading.

Telecoms is a real passion for him, and is inspired by how this industry connects people and enables companies to continue to operate normally even in situations such as the Coronavirus lockdown.

“We are very happy that George is joining us. From the first days together, he helped us start to achieve better results in our work,” said Neven Dilkov, founder and CEO of Neterra.

Why Neterra?
Neterra is an independent telecom. It partners with the world’s largest companies as well as small and medium-sized businesses. It has been providing international connectivity, network management and security services for almost 25 years. The company has points of presence in over 20 countries. Neterra delivers fast and secure internet. Partners and clients of the company rely on proactive expert support 24/7. The telecom has 4 data centers and provides IT services, servers for rent, flexible cloud platform, DDoS protection. It is a distributor of the global NetIX data exchange platform. One of the first independent ground-based satellite stations in Bulgaria was built by Neterra. The telecom offers IPTV platform and distribution of audio-video content. Through its Netfleet system, the company provides GPS tracking services for cars, trucks, agricultural machinery and more. The platform delivers live information on both location and over 50 vehicle indicators such as fuel, speed and more.