Neven DilkovКонкуренцията и честният труд ще победят монополите навсякъде, коментира управителят на Нетера

Невен Дилков, основател и управител на Нетера, е избран за зам.-председател на Съвета на директорите на Асоциацията за европейски конкурентни телекомуникации (ECTA – European Competitive Telecommunications Association).

ECTA е неправителствена организация с над 20-годишна история. Тя представлява интересите на стотици водещи телекомуникационни оператори и доставчици на цифрови решения в цяла Европа. Асоциацията отстоява регулаторния и търговски интерес на своите членове, като гарантирането на справедлива регулаторна среда и конкуренция при равни условия.

За успеха на тази мисия ECTA работи активно с европейските институции и националните правителства, с Органа на европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) и националните регулаторни органи, с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), органите по конкуренция и други европейски и национални агенции. Целта на организацията е да гарантира, че политиките и законите насърчават конкуренцията, използването и развитието на електронните комуникации.

„В Европа има голяма нужда от подобряване на конкуренцията на телеком пазарите и ECTA, като основен представител на интересите на малките и средни оператори в Европа, ще продължи да работи с Европейската комисия и парламент този процес да продължи и да е много по-успешен. Поемам ангажимент към всички в индустрията да давам своя принос и да помагам за създаване на много по-добри условия на всички пазари в Европа.

Конкуренцията и честният труд (hard work) ще победят монополите навсякъде“, коментира Невен Дилков.

Като основател на един от първите независими доставчици на интернет в България, Невен Дилков има близо 25-годишен опит в телеком индустрията. Той е член на Борда на директорите на ECTA от 2018 г., а на 30 март 2020 г. е избран за негов зам.-председател. Невен Дилков участва в управителните органи и на редица други организации като Браншовата асоциация на българските телекомуникационни оператори (БАБТО), Сдружението за електронни комуникации, Програма достъп до информация и др.

Член е на Експертния обществен съвет за управление на регистрите “.бг” и “.bg” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Невен Дилков е основател и на първата дистрибутирана интернет ексчейндж платформа в света – NetIX. Заедно с партньори и колеги той създава и развива и до днес мащабни бизнес проекти като Neterra.TV, Cloudware.bg, NetFleet.bg, Sofia Data Center. Учил е компютърни науки в Tsinghua University, Китай, и е завършил с отличие и summa cum laude West Virginia Wesleyan College, САЩ

Neven Dilkov has been elected Vice-Chairman of ECTA

Competition and hard work will defeat monopolies everywhere, commented Neterra’s manager

Neven Dilkov, founder and CEO of Neterra, has been elected Vice-Chairman of the Board of Directors of the European Competitive Telecommunications Association (ECTA).

ECTA is a non-governmental organization with over 20 years of history. It represents the interests of hundreds of leading telecommunications operators and digital solution providers across Europe. The Association supports the regulatory and commercial interests of its members, in pursuit of a fair regulatory environment that allows all electronic communications providers to compete on level terms.

For the success of this mission, ECTA is actively working with the European institutions and national governments, the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and national regulatory authorities, the European Network and Information Security Agency (ENISA), the competition authorities and other European and national agencies. The purpose of the organization is to ensure that policies and laws promote the competition, use and development of electronic communications.

The European telecommunication markets need a great competition improvement and ECTA, as a key representative of the interests of small and medium-sized operators in Europe, will continue to work with the European Commission and the Parliament to make this process much more successful. I commit to everyone in the industry to contribute and help create much better conditions in all markets in Europe. Competition and hard work will defeat monopolies everywhere,” commented Neven Dilkov.

As the founder of one of the first independent Internet providers in Bulgaria, Neven Dilkov has nearly 25 years of experience in the telecom industry. He is a member of the ECTA Board of Directors since 2018, and on March 30, 2020, he was elected Vice-Chairman. Neven Dilkov participates in the governing bodies of a number of other organizations such as the Bulgarian Telecommunications Operators’ Association (BABTO), the Electronic Communications Association, the Access to Information Program and more. He is a member of the Expert Public Council for Management of Registers “.bg” and “.bg” of the Bulgarian Ministry of Transport, Information Technology and Communications (MTITC).

Neven Dilkov is also the founder of the world’s first distributed Internet Exchange Platform —NetIX. Together with partners and colleagues, he created and developed large-scale business projects, such as Neterra.TV, Cloudware.bg, NetFleet.bg, Sofia Data Center. He studied Computer Science at Tsinghua University, China, and graduated with honors and summa cum laude from West Virginia Wesleyan College, USA.