„Игри на щастието“ е темата, по която пишат кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на писмения изпит по журналистика.

Той има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст (аргументативно есе) по зададена тема. Темите за писмения изпит винаги са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет.

Писменият изпит продължава три астрономически часа.

Днес се провеждат и изпити по немски език и по философия и социални науки.

Кандидатстудентският изпит по немски език е писмен. Той има продължителност 4 часа и се състои от следните елементи: тест (А и Б) (Test A und Test B), с който се проверяват лексическите и граматическите знания; текст за четене с разбиране (Leseverstehen); съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи) (Aufsatz); превод от немски на български език (около 1500 знака).

Кандидатстудентският изпит по философия и социални науки се основава на държавните образователни изисквания за предметния цикъл „Философия“: Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в три части с обща продължителност от четири часа.

Първа част: Писмена работа (философско есе) по зададен проблем.

Втора част: Анализ на философски текст и отговор на отворени въпроси към него.

Трета част: Решаване на тест от двадесет и пет задачи.