Въведените изменения ще усъвършенстват процеса, свързан с предоставяне на административни услуги от МВР

Правителството предлага законопроект, с който се правят промени в Закона за българските лични документи и в Закона за Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Въведените изменения ще усъвършенстват процеса, свързан с предоставяне на административни услуги от МВР и ще доведат до намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

В Закона за българските лични документи се въвеждат изменения в процедурите по издаване или подмяна на лични карти, паспорти и заместващи ги документи. Данните по чл. 26, ал. 1 и чл. 41, ал. 3 – за родители, съпруг/съпруга, законен представител, указ на президента на България за промяна на гражданството – ще бъдат посочвани само в заявлението при издаване на първи документ за самоличност.

В закона се указва срокът, в който се издават лична карта, паспорт и документ за самоличност на чужденци, получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут: при обикновена услуга до 30 дни, а при бърза – до 10 работни дни.

Регламентира се и срокът за предоставяне на данни от информационните фондове за българските лични документи – до 14 дни от регистриране на искането или подадено писмено заявление.

В Закона за Министерството на вътрешните работи се определят сроковете и редът за издаване и оспорване на становища за съответствие на инвестиционни проекти, строежи, обекти, инсталации и съоръжения с правилата и нормите за пожарна безопасност, издавани от органите за пожарна безопасност и защита на населението по реда на ЗМВР.