upravlenie-na-komunikatsiite-pri-publichnite-politiki-30Управление на комуникациите при публичните политики вече и в Ozone.bg. Първата самостоятелна книга на политологът Д-р Andrey VelchevАндрей Велчев. “Управление на комуникациите при публичните политики” заслужава вниманието на читателя книга защото авторът обхваща проблемна област, сравнително слабо разработена в световната научна литература в сферата на анализа на публичните политики и напълно игнорирана в България. Става дума за комуникациите в процеса на политиките и тяхната роля за изграждане на трайни позитивни отношения между заинтересуваните страни или на обществена съпричастнос

ма важна символика във факта, че представената на вниманието на читателя книга на един млад автор обхваща проблемна област, сравнително слабо разработена в световната научна литература в сферата на анализа на публичните политики и напълно игнорирана в България. Става дума за комуникациите в процеса на политиките и тяхната роля за изграждане на трайни позитивни отношения между заинтересуваните страни (или на обществена съпричастност, ако използваме предпочитаната от Андрей Велчев терминология). Ако прибавим и обстоятелството, че водещ акцент в този монографичен труд е изучаването на комуникациите при стратегическите публично-частни партньорства, новаторството придобива наистина впечатляващи измерения.

Навлизането в нови, слабо изследвани научни полета е несъмнено, но далеч не водещо достойнство на книгата. Чели сме немалко научни публикации, чиито автори заслужават похвала за смелостта да предприемат подобни рисковани инициативи, но – за нищо повече. Куражът да тръгнеш по неутъпкана пътека е нужен, но недостатъчен. Намерението е важно, но решаващ е резултатът.

Впечатляващото в монографичното изследване е постигането на цял ред твърде трудни съответствия:

  • между предизвикателството да поставиш нови теми и способността да ги рамкираш и разработиш на високо теоретично и приложно ниво;
  • между формулирането и аргументирането на оригинални собствени идеи и коректното ползване на широк кръг научни резултати, имащи пряко и косвено отношение към материята;
  • между научната строгост и гражданската чувствителност;
  • между разностранния личен опит (доста впечатляващ за човек в четвъртото десетилетие на живота си) и готовността непредубедено да се представят и приложат разнообразни гледни точки.

***

ANDREY VELCHEV 2

Андрей Велчев е главен редактор на luboslovie.bg. Доктор по Политология (Публична администрация) на Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, магистър по Политически мениджмънт и публични политики и по Масови комуникации в Нов български университет.

Автор е на множество публикации посветени на проблемите на политическите комуникации, журналистиката, маркетинга. Член на Българското дружество за връзки с обществеността, Съюза на българските журналисти и International Federation of Journalists.