SBJ_vrata_2795_4226Публикуваме решението на УС на СБЖ за свикване на Общо събрание и дневния ред, както и факсимиле от съдебно „Определение“, от което произтича невъзможността за свикване на отчетно-изборно събрание, докато срещу Съюза още има висящи съдебни дела

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  НА
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА НА СБЖ

Управителният съвет на Съюза на българските журналисти на заседание от 22 февруари  2019 г., състояло се в гр.София, ул. “Граф Игнатиев“ № 4, взе решение за свикване на редовно Общо  събрание на СБЖ на 11  май  2019 г. от 10.00 часа в сградата на СБЖ, гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ № 4, етаж 3, при следния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Обсъждане и  приемане на отчет на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти за 2018 година.
2. Обсъждане и приемане изпълнението на бюджет 2018 година и приемане на бюджет за 2019 година.
3. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Контролния съвет на Съюза на българските журналисти.
4. Обсъждане и приемане отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика.
5. Дискусия по отчетите и изказвания.
6. Обсъждане на предложения за управление на имоти – собственост на Съюза на българските журналисти, и вземане на решения.
7. Разни.

Съгласно нашия Устав  всяко журналистическо дружество провежда  събрание най-късно 40 дни преди датата на Общото събрание на Съюза на българските журналисти, на което избира своите представители за участие в ОС на СБЖ;  протоколите от събранията се изпращат в седалището на СБЖ до три дни след датата на тяхното провеждане.

Нормата за представителство за участие в ОС на СБЖ се определя по следния начин: на журналистическо дружество до 20 членове – един представител, на всеки следващи 20 – по още един, но не повече от 5 за едно дружество. (Например – право на двама делегати има дружество от 40 до 59 души; право на трима делегати – от 60 до 79 и т.н). Журналистическите дружества, освен редовен делегат, трябва да изберат и резервен, чието име и данни да бъдат вписани в протокола.

Колеги, очакваме протоколите с трите имена и  адрес за кореспонденция на делегатите да постъпят в отдел „Организационен“ на СБЖ най-късно до 01.04. 2019 г.

Напомняме, че право на делегати за Общото събрание имат дружества, които са отчели членския си внос за 2018 г.

Съобразно Определение от 30.04.2015 год. по регистърно дело № 7121/1990 г. (което прилагаме към поканата) е спряно вписването на  промени в обстоятелствата по партидата на сдружението „Съюз на българските  журналисти“  до приключване с влязъл в сила акт на производството по образуваните искови молби на членове на сдружението, атакуващи законността на  ОС на СБЖ, проведено на 14 и 15 март 2015 год. В момента делото, образувано от Ваня Шекерова – Петрова, е висящо пред Върховен касационен съд. Това обстоятелство е правна пречка да бъде свикано отчетно-изборно събрание към настоящия момент.

Докато не приключат всички дела, не можем да свикаме отчетно-изборно събрание. Информирам ви за ситуацията, за да няма произволни тълкувания и спекулации по този въпрос.

Снежана Тодорова,

Председател на УС на СБЖ

………………………………………………………………

* Вижте във фотогалерията факсимилето с „Определението“ на Софийски Градски съд