Чрез мобилното приложение INCOLAB гражданите ще могат да подават сигнали при нарушения в защитените зони за опазване на дивите птици Остров Вардим и Рибарници Хаджи Димитрово. Информацията ще
постъпва в РИОСВ – Велико Търново и след проверка, подателят ще получава отговор за констатациите и предприетите мерки. Приложението е достъпно чрез Google Play за всички притежатели на
мобилни устройства (таблети, смартфони).Otpuska2018 846

То е структурирано в три различни секции: Начало, Инциденти и Видове, всяка от тях със специфична функционалност. Андроид приложението е безплатно. То е разработено по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“ Project Code 15.2.1.052, е-МS code ROBG-10, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, в партньорство между РИОСВ – Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния. То е част от създадената по проекта информационна система INCOLAB, която позволява структурираното управление на цялата информация за четирите защитени природни територии, включени в проекта – BG0002018 Остров Вардим, BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово, ROSPA0024 Устието на река Олт в река Дунав и ROSPA0102 Сухая.

Споделената информацията ще позволи на Националната служба за екологична охрана на Румъния и на РИОСВ – Велико Търново, оптимизация на дейностите за изграждане на база данни с различни източници, записване на информация за инциденти в защитените територии. Постъпилата информация ще подпомага двете институции за
вземане на решения и мерки в рамките на тяхната компетентност.

Информационен център на РИОСВ – Велико Търново

По публикацията работи Мирослав Дечев