20190130_144410.jpg“Биошилд” ООД приключва изпълнението на Проект „Транснационално сътрудничество за валидиране на социални иновации в подкрепа на организацията на труда и развитието на човешките ресурси“, договор за предоставяне на БФП № № BG05M9OP001-4.001-0142-С02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 191 722 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Бързо развиващите се индустрии и постоянната динамика на пазарите създават потребност от изграждане на капацитет и оборудване на работодатели и наети с умения, да се справят с тези промени.

Инвестициите в развитието на човешките ресурси и създаването на по-благоприятна работна среда за насърчаване на социалните иновации са основните инструменти за справяне с тези неотложни нужди.

Докато западноевропейските бизнес актьори вече са видели ползите от социалните иновации за поддържане на конкурентоспособен и устойчив растеж, в България тези модели изостават.

Този проект позволява на Биошилд ООД– бързо разрастваща се българска компания да се справи с промените, посредством сътрудничество с Virens Lab – испанска високо-социална компания – като трансферира добри практики и придобие опит за социални иновации.

Проектът позволява партньорството да работи в посока развитие на социалния капитал и по-устойчиви бизнес модели с фокус върху човешките ресурси и подобряване организацията на труда.
Допълнителен фокус на проекта е и изграждане на партньорски капацитет за творческо мислене и изграждане на среда за иновации.

Основата целева група на проекта е Биошилд ООД като работодател и настоящите и бъдещи служители на фирмата.

Дейностите по проекта включват: трансфер на добри практики за организация на труда, като flexiwork, ротация, самоконтрол, онлайн отчитане, и добри практики за обучение, учене и валидиране на знания на работното място; посещения с учебна цел на испанския партньор; инвестиции в специализирано SaS решение за управление и развитие на човешките ресурси; оценка на устойчивостта и потенциала на резултатите от проекта, и разпространение на добрите практики.

Основен резултат е целесъобразното внедряване на три социални иновации. Проектът ще допринесе за постигането на 5-ти инвестиционен приоритет на процедурата, както и на целите на различни инициативи на ЕС, като пример програмата за нови умения и работни места.

Продължителността на проекта е 14 месеца и приключва в края на декември 2018 г.