36892495_10157541397446102_5070210151353417728_n

Любословие публикува текст без редакция от една от големите групи за комуникации във фейсбук IT фермери и PR фермерки и страницата на  vana.tuceva

Другарки и другари !!!

ИЗЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТПРАВЕНИТЕ ЗАПЛАХИ ЗА ЖИВОТА МИ

Във връзка с отправените заплахи за живота ми „костя“, „срина“, „разбия“, „пух и прах“, на интернет страниците на някои медии в интернет, направените фактически твърдения за имуществото моя собственост, включително лични данни и имидж, което е използвано за „оптимизация“ на интернет страници срещу заплащане и в интернет магазин за електронни разплащания в евро, заявявам, че отправянето на заплахи за живота и срещу собствеността ми и направените фактически твърдения са невярни и ме позорят, което ангажира тяхната лична и друга лична наказателна отговорност.
Прокуратурата е образувала дело от началото на тази година срещу лицата автори на инкриминираните статии и собствениците на интернет страниците, фирмите за „оптимизация“ на интернет страниците, чрез използване на Google, отворен код и електронният магазин, използващ разплащане в евро.
Освен това с изготвянето и излъчването на сочените заплахи за здравето и имуществото моя собственост и предоставяне на лични данни в инкриминираните публикации, постове в интернет, видео информация, „оптимизация“ на страници в интернет с отворен Google код и интернет електронен магазин, за разплащане в евро, сочените електронни интернет страници, фирми за „оптимизация“ и писане на код и администриране на електронен магазин за разплащане с евро са разгласили неверни, позорящи и уронващи честта ми обстоятелства, явни заплахи и лични данни, с което са увредили имущество моя собственост интернет страница, организация, дом, включително и имидж.
Съдебната практика категорично е възприела, че когато журналист разпространява определени твърдения за другиго, ако те имат позорящ характер, преди да ги предостави трябва да се убеди във тяхната истиност. Това задължение произтича от правилата, заложени в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи / Ратифицирана със закон и в сила за Република България от 7 септември 1992г/, където в чл. 10 е отразено, че всеки има право свободно да изразява мнение и да разпространява информация /т.1/, а в т.2 на соченият текст изрично е предвидена възможност законът да ограничи правото по т.1 с оглед необходимостта в едно демократично общество да се защитят живота, личните данни, собствеността, репутацията и правата на другите.Нормата не дава право да се разпространяват неверни факти, заплахи срещу живота и собствеността на другите и лични данни, нито да се засяга достойнството, здравето и собствеността на други лица.Безспорно пред правото на свободно изразяване и разпространение на информация следва да се даде приоритет на правото на закрила срещу накърняване на доброто име на личността, живота, здравето и собствеността на гражданите в обществото, включително имидж и лични данни.
В съответствие с цитираните норми за електронните медии в интернет, фирмата за „оптимизация“ на интернет страници с отворен Google код, фирмата за писане на код и поддръжка на електронни магазини и собственикът на електронен магазин с разплащане в евро е било налице задължение да извърши задълбочена проверка преди да изготви, излъчи, разпространи, оптимизира и качи заплашителните за живота, здравето, собствеността ми и лични данни. Няма данни такова проучване да е направено от електронните страници в интернет, съгласно установената журналистическа практика и фактическите правила в бранша, които са в съответствие и нормите на чл. 39-41 от Конституцията на Република България и документ 833/ 2011 на ЕК за личната информация, регламент (ЕС) № 45/ 2001, Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Насоки на Комисията относно прякото прилагане ( в сила за България от 25 май 2018 г.) на Общия регламент относно защитата на данните, установяващи изискванията и ограниченията при упражняване на изброените в тях права.
При отсъствието на проведено добросъвестно журналистическо проучване, разпространението на соченият материал в интернет, ангажира отговорността на сочените интернет страници, фирми за „оптимизация“ на интернет страници и електронен магазин използващ разплащания в евро в интернет.
Обърнала съм се към Прокуратурата, която е образувала преписка по чл. 144, ал.1, ал.3, чл. 26, чл.11.
Дала съм показания по случая и съм изготвила иск за обезщетение за претърпените вреди.

инж. Ваня Тучева
Основател и Председател на УС на сдружение АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
Основател и СЕО it-farmer.bg