bnrСлужителите в сградата на БНР работят на студено и на течение. Във вторник в работните помещения бяха измерени температури от 16,7 – 16,8 градуса.

Минималните  изисквания са за 20-23оС.

Скоростта на въздуха е 0,5 метра/секунда при минимални изисквания до 0,2 метра/секунда съгласно Наредба № РД – 07-3/18.07.2014.

Измерванията бяха проведени вчера „СТМ-плюс“ ООД, акредитирана лаборатория за по микроклимата. Ниските показатели са въпреки доброто отопление и включените климатици.

Причините са основно в старата алуминиева дограма без прекъснати термомостове, поставена още при строителството на сградата през 1972 г. Тази дограма обичайно се използва за вътрешни, а не за външни конструкции и не може да осигури изолация нито през зимните, нито през летните дни.

Поредица от обследвания през последните години установяват, че сградата на Българското национално радио е в критично състояние. Стените са изградени от силно канцерогенни етернитови плоскости, покривна конструкция е компрометирана, невъзможно е да се поддържат санитарно-хигиенни норми за нормални работни условия, изисквани в Наредбата за микроклимата.

Изготвен е проект за енергийно обновяване на сградата на БНР, който предвижда цялостна реконструкция на външните елементи – стени, дограми и покрив. За реализацията му са необходими 3 889 215 лева без ДДС, като инвестицията ще се възвърне от реализираните икономии на енергия за 6 години

. „Проблемът е, че не покриваме критериите на нито една от съществуващите програми и сме изправени пред абсолютна невъзможност да реализираме санирането самостоятелно“, обясни генералният директор на БНР Александър Велев.

Ръководството на Българското национално радио няколко пъти се обръща към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, с молба за съдействие за реализиране на проект за саниране на сградата.

От регионалното министерство обаче са категорични, че сградата на БНР не попада в обхвата на зоните за въздействие от одобрения Интегрират план за градско възстановяване и развитие на Столичната община, а сградата не попада и сред типовете сгради, допустими за финансова подкрепа за енергийна ефективност по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Българското национално радио е подготвило и депозирало и заявление за проект за цялостно саниране и енергийно обновяване на сградата по Инвестиционна програма за климата в Националния доверителен екофонд.

Според актуализирания преди по-малко от месец регламент обаче за административни сгради (общински и държавни) финансирането от фонда е не повече от 400 000 лева.

БНР не разполага с останалите средства, а като организация, която се финансира от държавния бюджет, няма право да тегли кредити. Окончателният доклад на акредитираната лаборатория за микроклимата на работните места ще бъде готов до края на седмицата.

Ако документът потвърди първоначалните изводи, ръководството на Българското национално радио ще е принудено да предприеме организационни мерки за защита на работещите.