Агенция и Радио „Фокус“ получиха награда за най-мащабно популяризиране на програмите BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Това се случи по време на конференцията на МОСВ във връзка с представянето на постигнатите резултати по двете програми. Наградата на „Фокус“ бе връчена от министъра на околната среда Нено Димов. Отличието прие Мариела Русева, редактор в Агенция „Фокус“.

Двете програми, по които МОСВ е програмен оператор са с донорски партньор Норвежката агенция по околна среда. По Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” са изпълнени 12 проекта на стойност 9,14 млн. евро.

Проектите са за проучване и изготвяне на системи за наблюдение, поддръжка и контрол на речните басейни, бреговите зони, превенция на нефтени разливи, оценка на състоянието на морската среда в реално време, изследване на морски и сладководни организми – биоиндикатори, оценка на фактори, влияещи на рибовъдството и др. 26 проекта за 9,14 млн. евро са изпълнени по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”.

По едно от направленията на програмата са картирани девет типа екосистеми и предоставяните от тях екосистемни услуги – съвременна концепция в политиката по околната среда, която отчита и остойностява ползите за хората и обществото от естествените процеси в екосистемите (напр. приноса на определен тип растителност за пречистването на въздуха и преработката на CO2) Картирането на екосистемите показа тяхното географско разпространение и състояние.

Данните дават информация има ли увреждане на естествените им функции и какви са нуждите от тяхното възстановяване. Важен проект по програма BG03 e системата за ранно откриване и наблюдение на инвазивни видове, чужди за нашите екосистеми и за анализ и превенция на тяхното разпространение.

Мрежа от доброволци преминаха специализирани обучения за работа в подобрената и модернизирана национална информационната система за мониторинг на биоразнообразието (НСМБР).

Други проекти проучиха въздействието на изменението на климата върху горските екосистеми, състоянието и опазването на генетичните ресурси, данни за прилепите в България, повишаване на обществената осведоменост за значението и състоянието на дъбовите гори. МОСВ интегрира възможностите на двете програми в своите политики заедно с двата отчетни периода по ОП „Околна среда“, като се стреми към надграждане и допълване на ефекта от двата инструмента.

 

източник: focus-news.net