Ñîôèÿ (22  îêòîìâðè 2014) Ïðåçèäåíòúò Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ  ïðèñúñòâà  íà öåðåìîíèÿòà çà îôèöèàëíîòî îòêðèâàíå íà ïàìåòíèê íà ãåíåðàë Âëàäèìèð Ñòîé÷åâ ïðåä ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ìëàäåæòà è ñïîðòà. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Àñåí Òîíåâ (ÅÄ)

Официално празникът е приет през 2005г.

От 2005 г. насам на 29 март България чества Деня на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинските си конституционни задължения.

На същата още през 1915 г. е учреден Съюзът на военните инвалиди и пострадалите от войните в България. Правоприемник е на дружествата “Военноинвалид”, създадени през 1912-1913 г.

На 1 декември 1950 г. съюзът прекратява дейността си с решение на Политбюро на ЦК на БКП. На 26 юни 1990 г. е възстановен под името Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време. На 30 март 2005 г. на 30-ия си конгрес организацията се преименува в Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите. С Решение на Министерския съвет от 19 януари 2006 г. организацията е призната за представителна на национално равнище.