aus_dowling_smДоктор Доулинг е преподавател по маркетинг в Австралийския колеж по мениджмънт на университета на Нов Южен Уелс. В начало­то се подготвя за счетоводител, но става специалист по маркетинг и през последните двадесет години активно изучава как компаниите създават и поддържат стойността, която клиентите виждат в про­дуктите и услугите им.

Консултациите, преподавателската и изс­ледователската работа на Греъм е фокусирана върху прилагането на максимата, че няма нищо по-практично от добрата теория.

През последните двадесет години изследванията на Греъм се кон­центрират върху две основни области: възприемането и разпрост­раняването на нови продукти и развитието на корпоративна репу­тация. Проучванията по тези две теми са публикувани във водещи световни академични списания като “Джърнъл ъф маркетинг” и “Джър-нъл ъф кънсюмър рисърч”, както и в книгата “Корпоративна репута­ция: Стратегии за развитие на корпорациите” (Лондон, Когън пейдж, 1994). През 1997 г. Греъм беше наречен “забележителен маркетингов изследовател на Австралия и Нова Зеландия” за работата му по възп­риемането и разпространяването на нови продукти. Изследванията на Греъм станаха лесно достъпни за хората на бизнеса чрез предста­вянето им на управленски семинари и чрез редица статии във вест­ници и списания за бизнес.

Той често е говорител на академични, ин­дустриални и вътрешнофирмени конференции по тези и други теми както в Австралия, така и на други континенти.

Преподавателската дейност на Греъм в Австралийския колеж по мениджмънт е предимно пред представители на бизнеса. Това общу­ване с мениджъри е добър източник за изследователски теми и изиск­ва продължително търсене на практическо приложение на абстрактншпе теории. Един от резултатите от този подход към повишава­не на знанията е, че някои от маркетинговите “свещени принципи” са поставени под съмнение – например програмите за лоялност на клиентите, съкращаването на продуктовия жизнен цикъл и опаснос­тите, съпътстващи промяната на символите на корпоративна иден­тичност. Поради готовността му да оспорва традиционното мар­кетингово благоразумие, компаниите често търсят помощта на Гре-ъм при обмислянето на маркетинговите си проблеми.

Научните степени на д-р Доулинг са: бакалавърска степен по ко­муникации и бизнес от университета в Нюкасъл, магистърска и док­торска степен по маркетинг от университета в Нов Южен Уелс.

http://grahamedowling.info/