wpid-avv_2066.jpgВчера със съп­ругата ми инциден­тно посетихме монумента „Кам­баните“, което не бяхме правили от времето на отк­риването му в далеч­ната 1979-а година. Приятно бяхме изненадани от доб­рото със­тояние на яките бетонни елементи, високата кон­с­т­рук­ция на кам­банарията заедно със скул­п­тур­ната плас­тика с образа на Люд­мила Жив­кова и.……запазените, не отк­рад­нати кам­бани, подарени на Родината ни от цял свят. Моят прав­нук с удовол­с­т­вие удряше по тях заедно с многоб­рой­ните други деца, дошли в този красив парк със своите родители.

Прочетохме пос­вещенията на бив­шите водещи ръководители на организациите на ООН за образование, наука и кул­тура и по зак­рила на детето — ЮНЕСКО и УНИЦЕФ, на светов­ната организация за образование чрез изкус­тво, на филма „Глав­бол­гар­с­т­рой“, която е реновирала монумента преди 5 години. Изненадани обаче бяхме, че няма никакъв знак за това по чия инициатива и по чии проект е съз­даден този невероятен плас­тичен монумент, нямащ аналог в света. Човек не може да разбере,че е съз­даден във връзка с блес­тяща идея на тогаваш­ният минис­тър на кул­турата на Бъл­гария Люд­мила Жив­кова за провеж­дане в Меж­дународ­ната година на детето, обявена от ООН, на Световна дет­ска асам­б­лея на мира, която да обедини твор­чес­кия порив на децата, които са бъдещите световни писатели, худож­ници, учени, политически лидери, които да нап­равят светът по-добър. Че автор на художес­т­вената част от проекта е колек­тив, начело с водещ скул­п­тор в лицето на извес­т­ният и все още жив проф.Крум Дамянов, може би най– доб­рия бъл­гар­ски скул­п­тор от втората половина на ХХ век.

Моля, дайте съвет и помог­нете как една добре проек­тирана и изпъл­нена плоча да даде на посетителите тази нужна и исторически оправ­дана инфор­мация. На дяс­ната страна при входа на монумента още стоят 4 болта, където вероятно е имало нещо подобно. Ако един народ не знае историята си, той губи своя корен, осъден е да пов­таря греш­ките и да не може да се въз­пол­зва от доб­рото и да над­г­ражда своето минало. Именно затова е нужно, а и не би било скъпо начинание, да бъде под­гот­вена паметна плоча, която с кратки думи да раз­каже за инициаторите на Меж­дународ­ната дет­ска асам­б­лея, за талан­т­ливите творци, дали своя принос в реал­ното осъщес­т­вяване на монумента.

Изп­ращам това писмо към отговор­ните инс­титуции и към родолюбивите бъл­гари, чрез в. ЗЕМЯ, с най-добри чув­с­тва към колек­тива му, където до пос­лед­ния си дъх работи моят добър приятел и талан­т­лив пуб­лицист Горан Готев

Проф.д-р арх.Младен Мирянов