downloadВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет,
Катедра „Журналистика и връзки с обществеността”

О Р Г А Н И З И Р А Т

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕДИИТЕ НА 21 ВЕК”
НА ТЕМА
„МЕДИИТЕ: КРИЗИ VS ВЪЗМОЖНОСТИ”
На 29 октомври 2015 г. (четвъртък) от 08:30 ч. в зала „Европа” (Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) катедра „Журналистика и връзки с обществеността” открива първата национална конференция „Медиите на 21 век”. Научните доклади поставят за разглеждане проблеми в три тематични направления:
•    Медии, журналистика и комуникации
•    Медии, финансиране и свобода на словото
•    Медии, интернет и дигиталния свят

Проблемите на българската медийна среда и възможностите за преодоляване на кризисните фактори ще обсъждат утвърдени професионалисти в областта на медийната теория, връзките с обществеността и дигиталната комуникация от: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Св. Климент Охридски”, Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Национален съвет за саморегулация.
Медийни партньори на събитието са: сп. „Медиите на 21 век”, сп. „Медии и обществени комуникации”, сп.„Реторика и комуникации”, Българска академична асоциация по комуникации (БААК), Комисия за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при Съюза на българските журналисти.
Организационен комитет:
Проф. дфн Милко Петров (milkodim@abv.bg)
Проф. д-р Маргарита Пешева (margo.pesheva@gmail.com)
Доц. д-р Стефан Серезлиев (stefanserezliev@gmail.com)
Гл. ас. д-р Десислава Андреева (desiandreeva@abv.bg)
Гл. ас. д-р Марина Маринова (marina_marinova_vtu@abv.bg)

ПРОГРАМА
Велико Търново, 29 октомври 2015 г., Зала „ЕВРОПА”, Ректорат

8.30-8.45
Откриване на конференцията. Встъпителни думи от проф. д-р Ценка Иванова, Декан на ФФ и проф. дфн Милко Петров, Ръководител на катедра „Журналистика и връзки с обществеността”.

8.45-10.30
ПЪРВИ ПАНЕЛ.
МЕДИИ, ЖУРНАЛИСТИКА И КОМУНИКАЦИИ.
Модератор: проф. дфн Милко Петров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

8.45-9.00
проф. д-р Лилия Райчева, СУ „Св. Кл. Охридски”
„Съвременната информационна среда: трансформации и перспективи”

9.00-9.15
проф. д-р Ценка Иванова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Медии, междуезикови комуникации и мултикултурализъм”

9.15-9.30
проф. дфн Милко Петров, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Топосът и неговата роля в медийната рецепция”

9.30-9.45
проф. д-р Антон Гецов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Медии и (не)грамотност”

9.45-10.00
проф. д-р Маргарита Пешева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Враждебна реч и език на омразата. Телевизионни практики”

10.00-10.15
гл. ас. д-р Десислава Андреева и гл. ас. д-р Фани Маздрашка, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Журналистика или чурналистика: предизвикателствата на пиара пред регионалните медии (Проучване нагласите на регионалните журналисти от Велико Търново)”

10.15-10.30
Д-р Илия Вълков
„Наративи на кабинетната журналистика”

10.30-10.45
Кафе пауза
10.45-11.15
Дискусия

11.15-13.00
ВТОРИ ПАНЕЛ
МЕДИИ, ФИНАНСИРАНЕ И СВОБОДА НА СЛОВОТО.
Модератор: доц. д-р Иво Инджов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

11.15-11.30
проф. д-р Петко Тодоров, УНСС
„Медиите – обект и субект в сивата икономика”

11.30-11.45
доц. д-р Светла Цанкова и научен колектив, УНСС
„Икономически и професионални трансформации в конвергентна медийна среда”

11.45-12.00
доц. д-р Райна Николова, НБУ
„Прозрачност във финансирането и собствеността на медиите – административноправна гаранция за редакционната им независимост”

12.00-12.15
доц. д-р Иво Инджов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Журналистът като homo oeconomicus maturus – медиите между пазара и обществената мисия”

12.15-12.30
доц. д-р Георги Калагларски, ВСУ
„Медии и образование”

12.30-12.45
Ели Герганова, Национален съвет за саморегулация (НСС)
„Саморегулацията е по-добра регулация”

12.45-13.00
гл. ас. д-р Марина Маринова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Икономическият коментар в телевизията – посоки към квазижурналистика”

13.00-13.30
Дискусия
13.30-14.30
Обяд

14.30-16.30
ТРЕТИ ПАНЕЛ
МЕДИИ, ИНТЕРНЕТ И ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ.
Модератор доц. д-р Стефан Серезлиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

14.30-14.45
проф. дфн Иванка Мавродиева, СУ „Св. Кл. Охридски”
„Риторика и дигитален свят: нонсенс или мисията задължителна”

14.45-15.00
проф. д-р Валентина Бонджолова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Новите думи в рекламните текстове”

15.00.15.15
доц. д-р Стефан Серезлиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Медийни и бизнес брандове на дигиталната сцена: смяна на местата или смяна на ролите?”

15.15-15.30
доц. д-р Илиана Павлова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Социална журналистика- семантичен уеб”

15.30-16.00
гл. ас. д-р Александър Христов, УНСС
„Дигиталните медии и компаниите: свобода и автентичност”

16.00-16.15
доц. д-р Христина Христова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
„Корпоративна социална отговорност и бранд позициониране”

16.15-16.30
гл. ас. д-р Георги Игнатов, ВТУ „Св. св.Кирил и Методий”
„Пътят на радиото в дигиталния свят”

16.30-16.45
Кафе пауза
16.45-17.15
Дискусия
17.15- Закриване на конференцията