narichnik dobir praktiki
Издодоха наръчник за добри практики в сферата на обучението на млади специалисти и създаването на нови работни места, включително използването на трансфера на знания чрез партньорството професионално образование-бизнес.

Настоящият Наръчник е резултат от дейност 5 по проект BG051PO001-7.0.07-0251-C0001 „Проучване и усвояване на иновативни практики и умения за създаване на нови ра-
ботни места в сферата на производството и търговията с хранителни добавки и диетични храни, включително трансфера на знания чрез партньорството професионално образование
– бизнес”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Външните експерти Петкан Илиев и Йонко Бушняшки, заедно със специалистите от фирма „Гамарол“ ЕООД, за месеците януари, февруари и март 2014 г. обработиха, анализираха и обобщиха над 4 000 стандартни страници текст на немски, английски, български и испански език. Изчерпателното изследване анализира иновативните практики в сфератана обучението на млади специалисти. На тази основа бяха проучени, изследвани и обобщени налични добри практики
и опит в създаването на нови работни места, вкл. трансфера на знания при партньорството между професионалното образование и производствената сфера избрани страни от ЕС и
най-вече в Германия.

Ето откъс и линк към наръчника

В наръчника основно са използвани метода на персоналните интервюта и „деск рисърч“ метода. При провеждането на кабинетното проучване на първо място, са анализирании обобщени материали свързани с теоретичната и практическа интерпретация на термина „добри практики”. Добрите практики могат да бъдат определени като най-ефикасни (най-малко усилия) и ефективни (най-добър резултат) начини на изпълнение на задача, въз основа на възпроизводими процедури, които са се доказали във времето за голям брой хора. (Иванов, И., „Добри практики“ в образованието. // Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Том ХVI D, Педагогически факултет, – Ш., 2012 г.)

На второ място, беше изследвана и анализирана информация касаеща макрорамката на образователната система в Германия. Днес, както и преди 20 години две трети от заетите в Германия имат професионално образование. Когато става въпрос за трайна заетост, тогава за членовете на постоянния персонал този процент достига дори почти 70 на сто. Единствената промяна за тези 20 години е във факта, че вътре във всяка една работеща фирма има повече образовани и по-малко неквалифицирани работници.

На трето място, беше изследвана и анализирана правната рамка на професионалното обучение. С „Hartz 2“ (пакет от закони за пазара на труда на Бундестага) от 01.01.2003 г.
в Закона за професионалното обучение бе зададена правната рамка на професионалното образование.

На четвърто място, беше проучен и анализиран пректа „Иновативни подходи за идентифициране и отговаряне  на потребности от професионално обучение на младежи в неравностойно положение”. Изведени са основните акценти, при които партньорският екип се е опитал да трансферира някои от добрите немски практики в областта на професионалното обучение на младежи в неравностойно положение, така че опитът на немската страна в професионална подготовка на младежи в риск и в социално-икономическа изола ция да бъде усвоен на територията на България.

На пето място, доколкото Германия е страна, известна с опита си и добрите резултати, постигани в сферата на професионалното обучение не е учудващо, че са налице редица инициативи и институции, които използват добри практики в тази сфера, и които респективно могат да се приложат като немския опит на територията на нашата страна.

Проучването показа, че една от най-мащабните от тях е основава-Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БИОСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

БЕНЕФИЦИЕНТ: БИОСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ ООД Партньор 1:„БХИ Биохелт Интернационал”ГмбХ;

Партньор 2:„Професионална гимназия по хранителни технологии и техника”
– град Пловдив
БИОСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ ООД
/производство и търговия с медикаменти и медицински продукти,
диетични препарати и хранителни добавки/
ЗА КОНТАКТ
Иван Александров Илиев – Ръководител проект
e-mail: ivaniliev@biostream.bg
Мобилен номер: 0899 149 926
БИОСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ ООД
Уеб адреси:
www.biostream.bg
www.fertilproducts.com
e-mail: info@biostream.bg
Пощенски адрес:
1404 София, община Столична, район Триадица,

Наръчникът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.