Фондация “ФОДАР” организира ІХ-то международно фото-биенале “ФОДАР”. Темата е: “Няма по-голям порок от страха”.

 

Изисквания за участие:

1. Кандидатите може да са автори от цял свят. Възрастови ограничения не са посочени.
2. Всеки автор има право да участва в един от трите раздела с едно досие.
3. Кандидатурите да се вписват в някой от следните раздели:

  • Първи раздел включва досие от 5 – 12 фотографии с кохерентно звучене.
  • Вторият раздел е за досие от 5 – 12 фотографии с кохерентно звучене, отпечатани на хартиен носител.
  • Третият раздел “Фотошкола” е за автори, които са в период на обучение или в началото на творческия си път. Те могат да изпратят фотографии по условията на първи или втори раздел,  за които важат общите условия на конкурса, като на гърба на всяко хартиено копие или в съпътстващата цифровите колекции информация трябва да се изпише задължително “Фотошкола”.

4. Приемат се монохромни и цветни цифрови фотографии във формат JPEG с минимален размер 2000 pix по дългата страна, но не по-големи от 2 МB или хартиени копия с размер до 50 см. по дългата страна.
5. Не се приемат творби, участвували в предишни издания на конкурса.
6. Информацията за досиетата, година на заснемане, портрет на автора и творческо CV, също трябва да бъдат изпратени в цифров вид  за отпечатване в каталога.
Колекциите да се изпращат на имейл: phodar.new@gmail.com
Само за творбите върху хартия:
7. На гърба на всяка фотография в долния десен ъгъл трябва да бъдат написани:
– наименование на творбата,
– година на заснемане,
– име и адрес на автора, държава,
– пореден номер по опис и схема на подреждане на сериите и циклите (за втори и трети раздел).
8. Визуалната и текстова информация трябва да е дублирана в цифров вид върху материален носител – CD или DVD за архива на фестивала.
Колекциите да се изпращат като препоръчана пощенска пратка  без обявена стойност на пощенски адрес:
София 1510, п.к. 55.
Надпишете всички твърди опаковки, за да улесните връщането им!
Пратката не трябва да надвишава 2 кг.!
Транспортът се поема изцяло (в двете посоки) от автора!

Краен срок: 28 февруари 2015

Оценяването ще се извърши на 12 и 13 март 2015 година от международно жури.

Награди:

Голямата награда                                       1 500 лв.
Награда за хуманистична фотография          1 000 лв.
Награда І раздел                                           800 лв.
Награда ІІ раздел                                          600 лв.
Награда ІІІ раздел                                         400 лв.
Специалната награда на Салона – статуетка “ФОДАР”.
Наградените творби върху хартия остават собственост на салона.
до 28.02.2015 г., дата на получаване при организаторите.

Откриване на изложба 15 май – 20 юни 2015 г., ХГ “Илия Бешков” – Плевен, от 18.30 часа.

Изложбата ще бъде съпътствана от авторски и колективни изложби и двудневен теоретичен семинар на тема: “Няма по-голям порок от страха”.

Забележка: Организаторите си запазват правото на тиражиране на приетите творби с цел разгласа на фестивала. Организаторът не носи отговорност за повреди или загуби, причинени от извършителя на пощенските услуги.

Допълнителна информация на: http://www.fodar.dir.bg/index_bg.html