prokoraturaПОЗИЦИЯ

НА Ръководството на Прокуратурата по доклада на Европейската комисия относно
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Ръководството на Прокуратурата на Република България оценява

мониторинговия доклад от 28.01.2015 г. като максимално реалистичен и
обективен. Докладът представя точна картина на действителното положение в
областта на правосъдието и вътрешните работи, с изводи и оценки, които
напълно се споделят. Отправените препоръки по отношение на съдебната власт,
противодействието на корупцията и организираната престъпност, следва да
бъдат основни ориентири и цели за изпълнение през 2015 г. за всички органи
на държавна власт.

Обективна е и оценката за постигнатото от българската
прокуратура. Отчетен е “значителен напредък” в изпълнението на Плана за
действие, приет през 2013 г., съобразно препоръките тогава по Механизма за
сътрудничество и проверка. Положително е отношението към предложенията на
главния прокурор за децентрализация на прокурорската система и
предоставянето на допълнителни гаранции за ненамеса в работата на
прокурорите. Според доклада “положителни стъпки бяха предприети в
прокуратурата за отдаване на приоритет на случаите на корупция, като се
наблюдава увеличаване на броя на образуваните дела и на скоростта, с която
се разглеждат.” Добра е оценката за началната работа на специализираното
звено за противодействие на корупцията, както и за предложенията, касаещи
промени в компетентността на специализираните съд и прокуратура.

Неоспорим е обаче общият извод за бавен напредък и
недостатъчна решителност за реформи. Противодействието на корупцията като
държавна политика, а и като работа на прокурорските органи, търпи
основателни критики, а организираната престъпност действително “продължава
да бъде проблем” у нас.

Комисията препоръчва “изпълнение на новата съдебна стратегия
… както и на разработените идеи, представени от прокуратурата.” Препоръчва
също “укрепване на капацитета на прокуратурата за преследване на случаите на
корупция на високо равнище”. В максимално кратък срок ръководството на
прокуратурата ще представи публично, на вниманието на парламентарно
представените политически сили и на министър-председателя експертен проект
за най-належащи минимални изменения в НПК. Основен акцент в проекта са
предложения относно мерките за процесуална принуда, насочени към решение на
проблема “с осъдените престъпници, които успяха да се измъкнат от
правосъдието и да се укрият”. Предлагат се и изменения, касаещи
специализираните органи на съдебната власт, както и изменения в други
закони. В същия срок ще е налице проект за създаване на специализирана
структура за противодействие на корупцията, действаща на територията на
цялата страна, на основата на специализираните звена, оценени положително в
доклада на ЕК. Още през м. декември 2014 г., в хода на дискусията по
актуализираната стратегия за съдебна реформа, е представен и проект за
изменение и допълнение на ЗСВ, в частта му относно прокуратурата.

Ръководството на прокуратурата е на категоричното становище
за продължаващата необходимост и позитивен ефект от действието на Механизма
за сътрудничество и проверка, имащ характера на катализатор и стимул за
реформи и решителни действия. Главният прокурор счита, че сега са необходими
обединени усилия на всички власти за изпълнение на препоръките на Комисията.
Прехвърлянето на отговорност или омаловажаването на проблемите е толкова
вредно, колкото и самоцелните критики, както и опитите полезните решения да
бъдат блокирани с конюнктурна политическа риторика.