одещо в броя е интервю с министър Петър Москов специално за „Форум Медикус“ за „Реформите чрез цели и силата на съсловието“. В своите стратегически и тактически обобщения министърът прави анализ на основни направления, по които в МЗ вече се работи. Той аргументира действията за изработване на основен базов пакет, при който няма да има лимити в заплащането на дейности по главните социалнозначими заболявания, които засягат най-много хора и формират пътя към целите – по-малка смъртност, по-голяма продължителност на живота в добро здраве, по-добро майчино и детско здравеопазване.

Министърът съобщава още, че работна група формулира нова методика за формиране на възнагражденията на труда в системата на болничната помощ, където „не бива да се работи на ишлеме“, където цел ще бъде не количеството, а добрият резултат от лечението. Интерес представляват и обявените намерения за стимулиране на тези общопрактикуващи лекари, при които – по точни критерии – се отчита добър резултат от дейностите. Други теми, по които д-р П. Москов разкрива позиции и намерения, са: специализациите; спешната помощ – чрез увеличение на възнагражденията от 1 януари т.г. и възможните промени чрез европейски проект; наличието на „върхушка“, разделена от пропаст от редовия лекар; огорчението от липсата на електронна комуникация и взаимовръзка между структурите в министерството и др.

В заключение д-р Москов казва: „Лекарите трябва отново да повярват в себе си, в силата си като общност.Част от проблемите, които има лекарското съсловие, са свързани с това, че ни разединиха, че ни фрагментираха, че ние нямаме възможност единно да застанем и да кажем – трябва да има промяна“. В научно-пропедевтичен план в бр.1 на „Форум Медикус“ се акцентира върху „Остър порфиричен пристъп“ с разкриване на синдроми, симптоми и особености, както и с възможностите за диагностика и лечение. Представени са и избраните за член-кореспонденти на БАН представители на българската медицинска наука и практика.

Чрез рецензии в новия брой на изданието се разкрива същността на нов семантичен речник – „Глосариум“, за най-често използваните термини и определения в организацията и управлението на здравеопазването. Очертан е и научно-практическият принос на автори и изследователи в бр.2 на сп. „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“. Съобщава се за нов брой и на списание „PRAEMEDICUS“, издаден от Студентския съвет с помощта на ръководството на Медицинския университет в София. В авторските екипи участват и млади медици, отрано изкушени от научното дирене и от желанието да бъдат откриватели, което вдъхва вяра за бъдещето на нашата медицинска наука.

fmВ бр.1 на „Форум Медикус“ са отразени важни събития от края на 2014 г., решения на Министерския съвет от 7 януари т.г., заключения на Сметната палата как недобре в МЗ се е работило по изпълнение на европейски проекти. Внимание заслужава съобщението до медиите на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ по повод на проверките за смъртта на детето в Разград. Екипът на „Форум Медикус“ изразява своята съпричастност по повод на събитията в Париж като публикува Декларацията на Съюза на българските журналисти, в която се казва, че „СБЖ смята, че каузата за защита на журналистите и тяхната професия трябва да се утвърди като приоритет и на българската държава…“