btppПредседателят на БТПП Цветан Симеонов участва в заключителна конференция по проект „TRUST“ в Осло, Норвегия под надслов „Резултати и препоръки чрез обмeн на опит и двустранно сътрудничество“. Конференцията бе организирана от Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм.

Проект „TRUST” e изпълняван от БТПП в партньорство с Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO).

В рамките на събитието бяха представени постигнати резултати и добри практики по проект „TRUST“ – Прозрачност за устойчива социална политика, и по други проекти, финансирани от Фонда.

Основни постигнати резултати по проекта:

  • подобрена ефективност и повишена прозрачност на тристранното сътрудничество на национално и браншово ниво;
  • подобрено взаимодействие между участниците в тристранния диалог;
  • повишена информираност на заинтересованите лица и широката общественост по отношение на състоянието на тристранното сътрудничество в България;
  • споделен опит, знания и добри практики с Конфедерацията на работодателите в Норвегия.

Проект „TRUST“ стартира в края на 2012г. с основни дейности: проучвания и анализи на социалния диалог и тристранното сътрудничество в България; провеждане на семинари в шестте планови региона на страната; обмен на добри практики в областта на социалния диалог с партньорите в Норвегия чрез организиране на кръгла маса.

БТПП като основен участник в социалния диалог ще продължи да полага усилия и в бъдеще в посока повишаване ефективността и подобряване на тристранното сътрудничество в България като важен фактор за опазване на социалния мир и за създаване на условия за развитието на работеща и конкурентна икономика.