Правmodern-library-interior-design-by-Bosch-Fjord-4ителството на Република България отпусна допълнителни     300 000 лв. за подпомагане дейността на фондация „Глобални библиотеки – България“. Признавайки ролята на обществените библиотеки в помощ на българските граждани, правителството се ангажира с програми, които ще подпомагат тяхното развитие. За съжаление, средствата за това не са достатъчни и фондация „Глобални библиотеки – България“ кандидатства пред фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ за безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 млн. щатски долара, които ще дадат възможност за продължение на целите на програмата, за съхранение и за развитие на постигнатото. Предоставените от правителството средства ще се използват за осигуряването на достъп до информация и услуги на електронното правителство за всички български граждани.

Мисията на „Глобални Библиотеки – България“ е да подпомагат приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие. Фондацията осъществява целите си в тясно сътрудничество с държавните институции чрез предоставяне на експертна и техническа помощ за развитие на потенциала на обществените библиотеки както за предоставяне на услуги на електронното управление (изключително важно за отдалечените населени места), така и за провеждане на секторни политики, включително и по постигане на националните цели по „Европа 2020“ за заетоimagesст, образование и социално включване.
В стратегията „Европа 2020″ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, програмите за опазване и достъп до културното наследство, стратегиите за учене през целия живот и редица други препоръки, инициативи и документи на ЕС в областта на културата, информацията и образованието, библиотеките се разглеждат като съвременни центрове за информация и знания, които предоставят услуги за всички социални и възрастови групи. Те са ефективен фактор за изпълнение на целите на ЕС в областта на образованието –  за насърчаване на четенето, формиране на навици за четене, създаване на умения за търсене и избор на информация и правилното й оценяване и използване. Библиотеките са инструмент за реализацията на националните стратегии за учене през целия живот, особено в сферата на неформалното образование и третата възраст.

По статията работи: Мария Николчева; информация:  Шуменска заря, снимки: Интернет