sadebna palata
България не трябва да се връща към отречени модели на грубо партизиране на системата за национална сигурност и използването й за партийни цели. За ефективно функциониране на съдебната система, което е изключително важно условие за развитието на едно демократично общество, е необходимо повишаване на доверието в съдебната власт чрез гарантиране на независимостта на магистратите. Нашата съдебна система се нуждае от модернизация.

Това може да се постигне и с по-широко участие на гражданското общество в съдебния процес и изпълнение на препоръките на ЕК в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, установен с Решение на ЕК от 13 декември 2006 г. ДПС ще работи за следните конкретни мерки, насочени към решаването на съществуващите проблеми в съдебната система:

финализиране на процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората към ВСС. Следва да се има предвид, че през 2015 г. (към края), съгласно Закона за съдебната власт, НС трябва да проведе и процедура за избор на инспектори в същия орган. Мандатът на действащите инспектори изтича през януари 2016 г.

Изготвяне в кратки срокове на обстоен анализ за необходимостта от актуализация на Стратегията за съдебната реформа, в която да се изведат ясно приоритетите. С оглед улесняване на достъпа на гражданите до правосъдие следва да се реализира законодателна инициатива за въвеждането на електронното правосъдие.

Приемане на нов Наказателен кодекс. При необходимост и за постигане на ефективност на законодателната промяна проектът на нов НК следва да бъде съпроводен със съответните законодателни предложения за промяна и в Наказателнопроцесуалния кодекс, и в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Необходимостта от повишаване на доверието към институциите важи с пълна сила и за сектора за обществен ред и сигурност. Това се отнася особено за МВР като основна институция за защита на правата и свободите на гражданите. Членовете на едно демократично общество не бива да гледат на тези институции като на репресивни органи. Това се отнася в много по-голяма степен за представителите на различните малцинствени групи. Конкретната криминогенна обстановка в страната налага усилията на институциите в сектора да бъдат насочени най-вече към решаването на два основни проблема: ¦ противодействието на престъпността срещу личността и собствеността на гражданите (битовата престъпност);

противодействие на престъпността с негативен фискален ефект (контрабанда, измами, данъчни престъпления, пране на пари);

трайно решение на проблема с престъпността в малките населени места.
Някои събития през последните години (като атентата в Сарафово и бежанската криза от 2013 г.) показаха, че националната ни сигурност е уязвима не само откъм вътрешни, но и откъм външни заплахи. Липсата на координация между службите за сигурност налага необходимостта от приемането на рамков закон за националната сигурност, който да регламентира взаимодействието между цивилното и военното разузнаване, службите за сигурност, армията и местната власт. От друга страна, приемането на рамковия закон за национална сигурност би успокоило до голяма степен гражданското общество по отношение на начина на управление и би снело съмненията за използване на специализираните служби като инструмент за политически или лични цели.
За пореден път заявяваме нашите категорични намерения да водим борба срещу пренебрежителното отношение към малцинствените групи по отношение на участието им в редиците на полицията и специализираните служби за сигурност. Необходимо е да се усъвършенстват механизмите на кадровата политика в тези институции. Ние сме против квотния принцип за участие на малцинствата в редиците на тези структури. В същото време смятаме за недопустимо да се поддържат практики за назначаване на работа, които елиминират по необективни критерии желаещите представители на малцинствата да работят в системата. Необходимо е системата за кадрово обезпечаване и израстване да осигурява равни възможности на всички и да елиминира всякакви опити за скрити форми на дискриминация.

Любословие по Национална бизнес поща | стр. 47 | 07.10.2014 10:42 |