Сега четете
Гилдията на спортните журналисти групово се поля с „ледена кофа“ в подкрепа на Аян Садъков

Гилдията на спортните журналисти групово се поля с „ледена кофа“ в подкрепа на Аян Садъков

Гилдията на спортните журналисти в София за пореден път доказа, че може да се обединява и да работи заедно, когато става въпрос за кауза. За броени часове в социалните платформи спортните журналисти от печатни и електронни медии взеха решение да участват в поливането със студена вода, наречено Ice Bucket challenge.

10623585_10152620091314354_8697058783989638472_o

„Ледената кофа“ е световна кампания, която набира средства за бор­ба­та с ами­от­ро­фич­на­та ла­те­рал­на скле­ро­за (АЛС), за която все още няма лек.  АЛС, поз­на­та съ­що ка­то бо­лест­та на Шар­ко и ка­то бо­лест­та на Лу Ге­риг, е нев­ро­де­ге­на­ра­тив­но за­бо­ля­ва­не, из­ра­зя­ва­що се в бав­но­то и прог­ре­сив­но от­с­лаб­ва­не на фун­к­ци­я­та на пе­ри­фер­ни­те нер­ви.

Кам­па­ни­я­та „ле­де­на ко­фа“ за­поч­на в САЩ и по-кон­к­рет­но Бос­тън след по­я­ва­та в ин­тер­нет на ви­део на бол­ния бивш спор­тист Пийт Фрейтс, кой­то пръв се за­ли­ва и пре­диз­вик­ва но­ви три­ма ду­ши да сто­рят съ­що­то.

 

10636914_10152620091489354_448151590657568157_o

Са­мо за ня­кол­ко дни пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во­то оби­ко­ли цял свят, ка­то стиг­на и до Бъл­га­рия, къ­де­то де­сет­ки хо­ра се включ­ват и да­ря­ват сред­с­т­ва. Над 22 ми­ли­о­на до­ла­ра са съб­ра­ни до то­зи мо­мент в све­то­вен ма­щаб, ка­то все­ки ден пос­тъп­ват но­ви сред­с­т­ва по смет­ка­та на асо­ци­а­ци­я­та за бор­ба с АЛС.

У нас спортните журналисти, действащи на принципа „мисли глобално, действай локално“, решиха да съберат и дарят средства за легендата на „Локомотив“ (Пловдив) Аян Садъков, който също страда от АЛС. За­ра­ди бо­лест­та Са­дъ­ков труд­но ус­пя­ва да дви­жи дяс­на­та си ръ­ка.

Вижте и

Спор­т­ни­те жур­на­лис­ти се вклю­чи­ха в пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во­то, за да по­ка­жат, че то­ва не е са­мо рек­ла­ма, а ре­ал­но се съ­би­рат сред­с­т­ва. За по-мал­ко от 15 ми­ну­ти бе съб­ра­на су­ма от над 700 ле­ва, ко­я­то ще бъ­де пре­да­де­на на Аян Са­дъ­ков най-ве­ро­ят­но пре­ди сре­ща­та меж­ду ЦСКА и „Ло­ко­мо­тив“ (Плов­див) след­ва­ща­та съ­бо­та, на ста­ди­о­на в парк „Ла­у­та“.

Инициативата обаче продължава, тъй като бяха предизвикани да участват и пловдивските спортни журналисти. Освен тях бяха предизвикани редица спортни общественици и функционери, Борислав Михайлов, Христо Стоичков, министърът на спорта от служебния кабинет Евгения Раданова, тре­ньор­ка­та на на­ци­о­нал­ния ни от­бор по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка Или­а­на Ра­е­ва и ней­ни­те гра­ции и много други, които полу­чи­ха срок от 24 ча­са да се за­ле­ят с ко­фа сту­де­на во­да и да вне­сат да­ре­ние по смет­ки­те на меж­ду­на­род­на­та Асо­ци­а­ция за бор­ба с ами­от­ро­фич­на­та ла­те­рал­на скле­ро­за или тази на Аян Садъков.

Пре­диз­ви­ка­ни­те мо­гат да из­бег­нат об­ли­ва­не­то с ко­фа, ако вне­сат по-го­ля­ма су­ма.

Васил Койнарев, Любословие 25.08.2014, София

[spider_facebook id=“1″]
Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре