1Катедра “Медии и обществени комуникации” е създадена през 2008 г. като приемник на катедра “Управление на социално-културните дейности”. От 1996 г. до 2007 г. обучава бакалаври и магистри в специалността “Икономика на масмедиите”. През 2004 г. са приети първите студенти в специалността “Журналистика и масмедии”, която през 2008 г. е преименувана на “Медии и журналистика”.

През 2006 г. катедрата получава програмна акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация за:

  • високо и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване;
  • висока квалификация на преподавателския състав, постижения на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания;
  • осигурени отлични условия на материалната и технологична учебна среда.

Основните цели на катедрата са:

  • да подготвя медийни специалисти и журналисти, които да съчетават знания и компетентност от областта на икономиката, социологията, политологията, управлението и други дисциплини, свързани с образователния профил на УНСС;
  • да дава базисна подготовка в професионалното направление “Обществени комуникации и информационни науки”, включваща широкопрофилни теоретични и практически умения в областта на журналистиката и медиите с творчески, икономически и управленски акцент;
  • да развива научноизследователска и приложна дейност в областта на медиите и журналистиката;
  • да осъществява международни връзки по обучението и научните изследвания в медийната сфера.

Моля, използвайте съответните раздели в менюто, за да се информирате в подробности за обучението по медии и журналистика в УНСС, както и за да се свържете с административния и преподавателски състав на катедрата. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на посочените  електронни адреси.